گزارش تظاهرات علیه اعدام سکینه محمدی آشتیانی در شهر تورنتو

با فراخوان سازمان زنان هشت مارس در روز جمعه 27 آگوست درشهر تورنتو در اعتراض به حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی سازمانها و گروههای مترقی و افراد آزادیخواه گرد آمدند تا خشم و کینه خود را از جمهوری اسلامی اعلام کنند . دهها نفر از ایرانیهای مقیم تورنتو در حالیکه عکس سکینه را دردست داشتند فریاد میزدند مرگ بر جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته- زنده باد آزادی ؛ برابری- زندانی سیاسی آزاد باید گردد- زنان ما بیدارند از این رژیم بیزارند-

در این تظاهرات صدها اعلامیه هشت مارس  به زبان انگلیسی بین مردم پخش گردید. در این اکسیون عکسهایی از زنانی که در راهروهای مرگ به انتظار ایستاده اند بنمایش گذاشته شد که توجه مردم را جلب میکرد. یکی از زنان مبارز نامه فرزندان سکینه به مردم جهان را خواند و همچنین شعر پری قدمی بوسیله شهره یکی از فعالین زنان خوانده شد.مونا اعلامیه سازمان زنان هشت مارس را در رابطه با وقایع اخیر قرائت کرد .این تظاهرات در میدان پر رفت و آمد ملس مند که در یک سال گذشته محل تجمع ایرانیان مقیم تورنتو بود برگزار گردید. نمایش عکس از مبارزات اخیر مردم ایران و همچنین سبعیت رژیم در کشتار و سرکوب وحشیانه مردم و بخصوص زنان و پخش وسیع اعلامیه در میان مردم توانست توجه مردم را به شرایط دهشتناکی که جمهوری اسلامی برای زنان بوجود اورده بیشتر جلب کند .

باشد تا با استمرار مبارزات خود علیه جمهوری اسلامی وبا دفاع از مبارزات دلیرانه زنان ومردان در ایران مرگ جمهوری اسلامی را بجلو اندازیم    

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)کانادا- تورنتو

28/08/2010