گزارشی از تظاهرات لندن در حمایت از مبارزات اخیر مردم ایران و

گزارشی از تظاهرات لندن در حمایت از مبارزات اخیر مردم ایران و سالگرد خیزش دانشجویی

 

روز ١٨ تیر ٨٢ لندن شاهد تظاهرات جمع کثیری از ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر بود.

این تظاهرات به دعوت نیروهای مترقی و چپ ایرانی در لندن برگزار شد. نیروهای شرکت کننده ،« مرگ بر امپریالیسم آمریکا » ،«« مرگ بر جمهوری اسلامی » در این تظاهرات با شعارهایی چون آزادی ، « نه شاه می خواهیم نه رهبر» ، « نه خاتمی نه اکبر» ،« درود بر کارگران و دانشجویان » صدای مبارزات مردم ایران را به گوش جهانیان رساندند.

وجود سلطنت طلبان که در تلاشند نفرت و انزجار توده ها و بخصوص زنان از جمهوری اسلامی را وسیله ای برای مطرح کردن خود در این مبارزات کنند، موجب تشنج در صحنه تظاهرات شد.

آنها به هر ایرانی که وارد صف تظاهرات می شد فورا پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید یا » را میدادند تا بدینگونه وانمود کنند بسیاری از مخالفین زیر پرچم اینان قرار دارند. آنها با شعار بطور فشرده ای پیوند دین و سلطنت را منعکس می کردند. « حسین یا علی، سلطنت پهلوی در این تظاهرات تیمسارها و ساواکی ها، بهمراه زنان سلطنت طلب با حمله به نیروهای کمونیست و انقلابی به وضوح نشان دادند که دمکراسی و آزادی در اندیشه و اعمالشان جایی ندارد و آنان همانند سال های دوران سلطنت محمد رضا پهلوی دشمنان آزادی و رهایی مردم ایران هستند.

«آزادی زندانیان» و یا « مرگ بر جمهوری اسلامی » در مبارزات اخیر روشن شد که امروزه شعار برای جدا کردن مرز بین نیروهای مترقی و آزادیخواه از جریانات ارتجاعی و طرفدار « سیاسی امپریالیستها چون سلطنت طلبان و دوم خردادی های ورشکسته کافی نیست. بهمین جهت می بینیم «نه شاه می خواهیم و نه رهبر » و یا « این جنبش دانشجوست نه آمریکا » که دانشجویان مبارز در ایران با طرح شعار عملا رو در روی جریانات مرتجعی قرار می گیرند که می خواهند این بار بر موج اعتراضات سوار شده و بار دیگر ارتجاعی با شکل و شمایلی جدید همچون ن سلطنت را برمردم تحمیل کنند.

سازمان زنان هشت مارس)ایرانی - افغانستانی - ( واحد لندن

١٩ تیر ٨٢