گزارش شب همبستگي با زندانيان سياسي

گزارش شب همبستگی با زندانيان سياسی

بمناسبت پانزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی 67

و دفاع از دستگيرشدگان جنبشهای توده ای اخير

بمناسبت پانزدهمين سالگرد كشتار زندانيان سياسی در سال 67 و در دفاع از دستگيرشدكان جنبشهاي توده ای دوره اخير در روز 13 ستپامبر جلسه ای در لندن از طرف سازمان زنان هشت مارس و ديگر سازمانها و احزاب انقلابی و مترقی برگزار گرديد.

در ميان » : بزرگداشت زندانيان سياسی» با ارائه متنی آغاز گرديد. در بخشی از اين متن آمده بود كه جانباختگان كمونيستها و انقلابيونی بودند كه دير زمانی بود مبارزه عليه ستم و استثمار را آغاز كرده بودند، آنها عليه خاندان اشرار پهلوی مبارزه كرده بودند و از مبارزات خلقهای جهان عليه استعمار و امپرياليسم تاثير و آگاهی گرفته بودند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی را داشتند كه خدمت به خلق را چون ارزشی گرانبها در روح و ذهنشان حك كرده بود. همرزمانی چون سعيد سلطانپور را داشتند كه با نفوذ را با هيچ چيز تاخت نزنند ......زنان بسياری در « هاجر و قاسم»  كلامش به آنها هشدار داده بود كه منافع ميان جانباختگان بودند. سرشار از زندگي،شور و استعداد و بی صبری برای مخالفت با هر چه كه بوي كهنگی بدهد. زندان و شكنجه برای آن بود كه رويا های اين زنان جوان در هم شكسته شود. در عوض جواب زنان مبارزاين بود كه هر آلترناتيوی كمتر از نابودی رژيم و نظام جمهوری اسلايم به پشيزی هم نمی ارزد.

جلسه به ياد هزاران كمونيست و انقلابی كه در سياهچالهای جمهوری اسلامی با مرگ سرخ خود راه سرنگونی جمهوری اسلامی را هموار كردند با يك دقيقه سكوت در سينه ها عهد پيمودن راهشان را كرد.

در قسمت بعدی جلسه گراميداشت ياد جانباختگان سازمانهای برگزار كننده پبام های خود را قرائت نمودند.

درشب همبستگي، شاعر مبارز تبعيدی مينا اسدی مثل هميشه با سخنانش و اشعارش ياد جانباختگان 67 را زنده كرد.

بخش بعدی برنامه به شعر خوانی زيبا كرباسی اختصاص داشت. اشعار زيبا بخصوص شعر مقاومت با استقبال جمعيت روبرو شد.

حسن جداری يكی ديگر از شاعران شركت كننده در اين شب بود كه اشعار وی در دفاع از زحمتكشان و افشای سرمايه داری مورد استقبال قرار گرفت.

بهرام با گيتار و صدای دلنشين خود به شب يادمان جانباختگان گرمی بخشيد.

سرهات آريجان تونج خواننده ترك با صدای گرم خود شور و هيجان به شب همبستگی بخشيد. دختران و پسران جوان با آهنگهای تونج به رقص كردی پرداختند.

مراسمی كه با حضور بيش از صد نفر برگزار شد و حدود چهار ساعت به طول انجاميد، همبستگی عميق مردم آزاديخواه و مترقی در خارج از كشور با خانواده های زندانيان سياسی را بازتاب می داد.

سازمان زنان هشت مارس)ايرانی،افغانستانی(- لندن

سپتامبر 2003