گزارش راهپیمائی در حمایت از خیزش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی- لندن

گزارش راهپیمائی  در حمایت از خیزش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی- لندن

 

تشکل هشت مارس در لندن به همراه سایر نیروها و فعالین مترقی و چپ روز شنبه 27 ژوئن راهپیمائی رادیکالی را در حمایت از خیزش توده های جان به لب رسیده مردم علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی برگزار کردند.

فعالین هشت مارس با تلاش های بی وفقه و زمان کوتاهی که در اختیار داشت، تلاش کرد علاوه برتماس با افراد و گروههای مختلف ایرانی با گروه ها وتشکلات انگلیسی و ترک و کرد ، نیز ارتباط گرفته و آنان را برای شرکت فعال در این راهپیمائی دعوت نماید.

به همین منظور به مراکز مختلف تشکلات و گروههای ترک و کرد رفته و ضمن اشاره به روند اوضاع در ایران گرایشات مختلف طبقاتی و تلاش آنان برای تاثیر گذاری و نفوذ بر جنبش توده ها را نشریح کردیم. و این مسئله را خاطر نشان ساختیم که نقش ما بعنوان تشکلی رادیکال در این دوره این است که بتوانیم صدای میلیونها زنی که در طی سی سال حاکمیت یک رژیم زن ستیز به مبارزه و مقاومت گسترده دست زده و درخیزش های اخیر در صف مقدم مبارزه قرار دارند را هر چه رسا تر در افکار عمومی منعکس کرده و حمایت فعال همه آنانی که قلبشان برای تغییرات بنیادی در سراسر جهان می طپد را جلب نمائیم. به این دوستان توضیح دادیم که شرایط کنونی اهمیت ویژه ای دارد که ما بتوانیم دوستان و دشمنان مردم را به نیروهای مترقی و آزادیخواه ملیت های مختلف بشناسانیم و تبلیغات یک جانبه ای که رسانه های این کشور به عهده گرفته اند را در حد توان خنثی کنیم. توضیح داده شد که تضاد بین باند های مختلف جناح های مختلف هیئت حاکمه ایران هیچ ربطی به منافع میلیونها زن و مرد معترضی که در سراسر ایران در روزهای گذشته به خیابان آمدند، ندارد. مردم از این تضاد به درستی استفاده کرده و نفرت خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند. اگر چه در نبود یک قطب انقلابی، طبیعی است که مردم تحت تاثیر نیروهای اصلاح طلب حکومتی قرار گیرند.

علاوه بر سازماندهی نیروی های رادیکال ایرانی و غیر ایرانی برای شرکت در این راهپیمائی ، تلاش کردیم که در حد امکان پلاکاردهائی را به زبان انگلیسی و فارسی در رابطه با خواسته های زنان هم چون « نه به حجاب اجباری» ، «حجاب اجباری نمی خواهیم، حکومت زور نمی خواهیم»، «نه به سنگسار»، «نه به جمهوری زن ستیز اسلامی»، عکس ندا که زیرش نوشته شده بود« ندا، ندای میلیونها زن ایرانی- ندا! انتقام خونت را خواهیم گرفت»  و... تهیه کنیم.

از دقایق اولی که سازماندهندگان راهپیمائی رسیدند دوستان غیر ایرانی نیز حضور داشتند و شروع به پخش اعلامیه انگلیسی تشکل هشت مارس که خطاب به مردم غیر ایرانی در مورد اوضاع کنونی و نقش زنان درسی سال گذشته و بخصوص در روزهای اخیر توضیح داده شده بود، پرداختند. در این راهپیمائی صد ها اعلامیه تشکل هشت مارس به زبانهای انگلیسی و فارسی در بین مردم پخش شد.

در صف تظاهرات نیز علاوه بر ایرانیان مبارز و مترقی و چپ، حضور ملیت های مختلفی که عمدتا از جانب تشکل هشت مارس دعوت شده بودند، جنبه انترناسیولیستی این راهپیمائی را در حمایت فعال از خیزش اخیر توده های مردم  پررنگ تر کرده بود.

در مسیر راهپیمائی هر یک از سازماندهندگان این راهپیمائی به افشای جنایات جمهوری اسلامی بخصوص در روزهای اخیر پرداخته و از مردم خواسته میشد که به صف ما بپیوندند. عکس العمل های بسیار خوبی از جانب رهگذاران انجام پذیرفت. عده ای حمایت خود را اعلام کردند و تعدادی به صف تظاهرات پیوستند. دختران جوانی با دیدن پلاکاردهائی در مورد نداشتن حق "سقط جنین"، اجرای"سنگسار" و "اعدام زنان به جرم عاشق شدن" اشک ریختند، بوق های متمد ماشین ها در حمایت از ما شور و شوقی را در صف تظاهرات بوجود آورد................

شعارهای  "سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی"، "مرگ بر رژیم سنگسار"، "مرگ بر رژیم ضد زن" ، "آزادی زندانیان سیاسی"، "به سنگسار و اعدام و شکنجه خاتمه دهید"، "به فرودستی زنان خاتمه دهید"، "جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده"، "نه سازش، نه تسلیم نبرد تا پیروزی"، "جمهوری اسلامی با هرجناح و دسته نابود باید گردد" و... به زبان انگلیسی و فارسی در خیابان کنزینگتون سر داده شد. این راهپیمائی پس از پیمودن مسافت کوتاهی به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رسید. و با تظاهرات ایستاده به مدت دوساعت همراه با سایر نیروهای مترقی که در محل حضور داشتند، ادامه یافت.

 

فعالین تشکل هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان

 28 ژوئن 2009