گزارش از تظاهرات و آکسیونهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در لندن

گزارش از تظاهرات و آکسیونهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در لندن

 

در همبستگی با مبارزات مردم در سالگرد خیزش توده ها علیه جمهوری جنایتکاراسلامی از جانب نیروها و تشکلات مختلف تظاهرات ایستاده ای مقابل سفارت در روز 23 خرداد برابر با 13 ژوئن سازماندهی شد. سازمان زنان هشت مارس در انگلستان نیز یکی از سازماندهندگان این تظاهرات بود.

 

پلاکاردهای سازمان زنان هشت مارس که خواست های پایه ای زنان هم چون : نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم، لغو حجاب اجباری، جدائی دین از دولت، بدن زن حق زن است، حق سقط جنین، مبارزه زنان علیه مردسالاری، مبارزه ای است جهانی، آزادی زندانیان سیاسی، زنان در حال ساختن جهانی بدون ستم و استثمار هستند و..... دردست شرکت کنندگان قرار داشت.

شرکت کنندگان با سر دادن شعارهائی به زبان فارسی و انگلیسی هم چون: سرنگون باد جمهوری اسلامی، مرگ بر رژیم زن ستیز، آزادی زندانیان سیاسی و... به افشای رژیم شکنجه و تجاوز واعدام پرداختند و توجه عابرین را بخود جلب کردند.

این تظاهرات پس از دو ساعت به پایان رسید.

 

15 خرداد برابر با 4 ژوئن

 

روز 15 خرداد جمعی از فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در لندن تظاهرات ایستاده ای را مقابل مرکز اسلامی برگزار کردند. در این روز مزدوران جمهوری اسلامی در سالگرد مرگ خمینی جلاد مراسمی را در این مرکز جاسوسی برگزار کرده بودند.

 

شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی با دادن شعارهائ ضد رژیم تلاش کردند توجه مردم این منطقه را به خود جلب کنند و به افشای جنایات رژیم بپردازند.

این آکسیون اعتراضی پس از دو ساعت با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی با موفقیت به پایان رسید. فعالین سازمان زنان هشت مارس در لندن نیز در این حرکت مبارزاتی شرکت داشتند.

 

آکسیون هفتگی :

در ماه مه هر شنبه از ساعت 16 تا 18 تلاش کردیم با برگزاری آکسیون اعتراضی در میدان ترافلگار لندن به افشای هر چه بیشترجمهوری زن ستیز اسلامی بپردازیم. در این آکسیونها با طرح مطالبات پایه ای زنان و با قرار دادن نمایشکاه عکس که گوشه ای از جنایات نیروهای های سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه مردم را نشان می دهد ، به جمع آوری امضا در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی به جلب افکار مترقی مردم کشورهای مختلف پرداختیم.

 

 

 صد ها اعلامیه در مورد جنبش مردم، موقعیت جنبش زنان ایران، چرا زنان در مبارزات اخیر در صف مقدم مبارزه قرار دارند، مسئله زندانیان سیاسی، اینکه چرا مسئله آزادی و برابری زنان و رفع ستم جنسی به مسئله سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی گره خورده است و.... در بین مردمی که خواهان اطلاعات بیشتری بودند پخش شد .

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

13 ژوئن 2010