گزارشی از همبستگی با مردم مصر در لندن

گزارشی از آکسیون همبستگی با مردم مصر و تظاهرات ایستاده در 22 بهمن  در لندن

 

به دعوت عفو بین المللی هزاران نفر از مردم مصر و تونس و الجزایر و انگلیس و ... در روز 12 فوریه در میدان ترافالگار لندن گرد آمدند تا همبستگی خود را با مردم مصر در به زیرکشیدن حسنی مبارک اعلام کنند. تشکل زنان هشت مارس و شورای همبستگی با مبارزات مردم در ایران نیز به این همبستگی پیوستند.

پرچم قرمزی که روی آن نوشته شده بود: سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی به همراه پلاکاردها و نمایشگاه عکس توجه بسیاری از مردم را به خود جلب می کرد.

 

 

 

بسیاری از خبرنگاران و مردم به فیلم برداری از آکسیون ما پرداختند و تلویزیون الجزیزه بخش انگلیسی آن که گزارش این گردهم آئی رامستقیما پخش می کرد، با نشان دادن صحنه ای از این آکسیون گفت "که تنها مصری ها دراین میدان نیستند بلکه از کشورهای دیگر مثل ایران که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستند نیزدر این گردهم آئی شرکت دارند". صد ها اعلامیه در مورد موقعیت زنان در ایران و هم چنین فراخوان تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن در 5 مارس 2011 در میان مردم مشتاق پخش شد.

 

 

سخنرانان بسیاری از اتحادیه های کارگری، معلمان و فعالین حقوق بشرو...  شادمانی خود را از موفقیت مردم مصر در به زیر کشیدن مبارک اعلام کردند. اما متاسفانه برخی از این سخنرانان از ارتش مصر که در سی سال گذشته ستون اصلی حفظ رژیم ارتجاعی حسنی مبارک بوده است، می خواستند که هر چه زودتر وضع را سروسامان دهد و دولت غیر نظامی تشکیل دهد!

 

این درست است که مردم مصردر اثر مبارزاتشان حسنی مبارک نوکرامپریالیسم آمریکا را به زیر کشیدند، اما باید در نظر داشت که بسیاری از نیروهای اصلی رژیم حسنی مبارک که بطور وحشیانه در سی سال گذشته به ستم و استثمار مردم مصرپرداختند، در قدرت باقی ماندند. و علیرغم قول و قرارهایشان بخصوص به جوانان مصری در مورد "آزادی" و "دموکراسی" ، درواقعیت امر مصمم هستند که "تغییرات" طوری پیش رود که اساس مناسبات حاکم بر مصر تغییری نکند و ارتش و سران ارتش در حفظ این مناسبات نقش اصلی را بازی کنند و امپریالیستهای آمریکائی و اروپائی نیز تمام تلاششان این است که با کنترل شورش بحق مردم مصر، تغییرات اساسی و واقعی که مردم مصر خواهان آن هستند، صورت نگیرند.

در همین رابطه ما تلاش کردیم تجارب مردم ایران را در مورد به زیر کشیدن شاه که در نتیجه مبارزات مردم ایران در 32 پیش نیزاتفاق افتاد و به روی کار آمدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی منجر شد را در اختیار مردمی که به طرف ما می آمدند و خواهان اطلاعات بیشتر در مورد ایران بودند، بگذاریم. بسیاری از مردم بخصوص جوانان دختر و پسر مصری پس از شنیدن حرف های ما با گرمی از آن استقبال می کردند.

 

11 فوریه مصادف با 22 بهمن:

 

تشکل زنان هشت مارس به همراه سایر نیروهای مبارز روز 22 بهمن تظاهرات ایستاده ای را مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار کرد.

این تظاهرات در اعتراض به سی و دومین سال حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی برگزار شد. رژیمی که در طول حاکمیت ننگینش به کشتار زندانیان سیاسی، به بند کشیدن زنان، سرکوب ملل تحت ستم ، سرکوب کارگران و زحمتکشان، و ستم و استثمارمردم پرداخته است. 

 

در این تظاهرات شعار هائی به زبان فارسی و انگلیسی  از جانب ما از بلند گو داده میشد که مردم شرکت کننده آنرا تکرار می کردند. شعارهائی هم چون : مرگ بر این رژیم زن ستیز، مرگ بر رژیم سنگسار، مرگ بر رژیم شکنجه، مرگ بر رژیم اعدام، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، مرگ بر جمهوری اسلامی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و .......

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

2001/02/13