علیرضا

گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی در روز 18 سپتامبر 2010

در بیست و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی که سازمان زنان هشت مارس در میدان ترافلگار سازماندهی شده بود.

 

IMGP0350-R6

 

IMGP0354-R7

 

IMGP0335-R5

 

IMGP0373-h-R9

 

علیرضا شریعت از فعالین کمیته جوانان در انگلستان

2010-09-20