گزارشی از مجموعه فعاليت های سازمان زنان هشت مارس

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

برمن – آلمان

فعالين 8 مارس همراه با گروه زنان برمن و جمعی از فعالين چپ برمن علاوه بر پلاکاردهای متعددی که بروی آنها کليه قوانين زن ستيز در ايران نوشته شده بود، با پوشيدن تی شرت هايی که پشت و روی آن در مورد سنگسار زنان، حجاب اجباری و ساير قوانين نابرابر عليه زنان در ايران نقش بسته بود، نظر بسياری را به خود جلب کردند. در اين مراسم صدها اعلاميه به زبان آلمانی پخش شد و بسياری از زنان آلمانی حمايت خود را از کارزار مبارزه عليه لغو قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی در ايران اعلام داشتند. در گفتگوی راديويی يکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات اعلام شد که زنان خارج کشور خود را بخشی از جنبش زنان ايران دانسته و مبارزات خود را در خارج کشور در تداوم و تقويت مبارزات زنان ايران می دانند. به گفته يکی از فعالين هشت مارس در اين تظاهرات انتخابات رياست جمهوری يک سيرک تبليغاتی است که ديگر نمی تواند ذره ای مشروعيت به رژيم مذهبی در ايران ببخشد. مردم و بالاخص زنان در مبارزات اخير خود به روشنی نشان داده اند که جمهوری اسلامی را نمی خواهند با انتخابات يا بی انتخابات! بدون شک زنان آگاه ايران در انتخاباتی که قرار است سرکوبگران خود را بطور "دمکراتيک" انتخاب کنند، شرکت نخواهند کرد.

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) - برمن

18 جون 2005