پیام حمایت جمعی از چپ های آلمان از مبارزات اخیر دانشجویی و

پیام حمایت جمعی از چپ های آلمان از مبارزات اخیر دانشجویی و مردمی

 

در تاریخ ١٢ جولای گردهمایی اعتراضی از جانب ایرانیان شهر گوتینگن در حمایت از مبارزات اخیر مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی برگزار شد. در این گردهمایی پیام هایی از طرف گروههای مختلف آلمانی و ایرانی قرائت شد.

متن زیر برگردان پیام همبستگی عده ای از فعالین چپ آاتانوم این شهر به این مناسبت است:

ما عده ای از چپ های آتانوم گوتینگن حمایت و همبستگی مان را با جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام می داریم. چند هفته ای است که مبارزات اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی دوباره اوج یافته و سراسر کشور را در بر گرفته است.

این اعتراضات بار دیگر به مناسبت سالگرد خیزش دانشجویی در ١٨ تیر ماه ٧٨ بطور گسترده ای اوج گرفته است این جنبش پر خروش روزبروز گسترده و پر قدرت تر شده است علیرغم رعب و وحشتی که رژیم برای سرکوب این اعتراضات بکار برد، و زنان و مردان معترض با تحقیر ترس و وحشت به بهای جان خود مبارزه را تداوم بخشیده اند.

این را ما باید دریابیم که در ایران یک جنبش اعتراضی مردمی علیه این سیستم بطور جدی شکل گرفته است و روزبروز خود را گسترش داده و بسوی رادیکالیسم هر چه بیشتر می رود. این جنبش مردمی است که برای آزادی خود مبارزه می کند، جنبشی که برای آزادیخواهی علیه سیستم های ددمنش و دیکتاتوری چون رژیم اسلامی ایران بر خاسته است، باید حمایت شود. بخصوص این جنبش ها به حمایت نیروهای مترقی در کشورهای متروپل نیاز دارند. چپ رادیکال کشورهای متروپل که همبستگی بین المللی را وظیفه جدی خود می داند، باید حمایت از این جنبش ها را دریابد. بطور مثال باید در کنار ایرانیان خارج کشورفعالانه از جنبش مردم در ایران حمایت کند تا به مردم مبارز ایران نشان دهد که تنها نیستند.

این جنبش ها باید از طرف نیروهای چپ تقویت شود چرا که با این همبستگی می تواند ترفندهای جریاناتی چون سلطنت طلبان که با امکانات مالی هنگفت و کنترل بر رسانه های داخل ایران می خواهند این جنبش نسل جوان را به کجراه برند، خنثی کرده،تا این جنبش راه آزادی خود را از طریق مبارزه قهرآمیز طی کند.

ما باید بر دولت آلمان فشار آوریم تا روابط حسنه خود را با رژیم ایران قطع کند، گرچه آلمان یکی از طرف های اقتصادی اصلی ایران است و منافع اقتصادی بسیار دارد.

ما باید این جنبش را دریابیم و از آن بیاموزیم که چگونه مردم ایران با اعتراضات خود نشان می دهند که انقلاب هنوز زنده است.

ما از همه مردم وبویژه نیروهای چپ می خواهیم که از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کنند.

زنده باد همبستگی بین المللی

برگردان: سازمان زنان هشت مارس - واحد گوتینگن

١٢ جولای ٢٠٠٣