گزارشی از برگزاری مارشِ 8 مارس 2014 در آمستردام

گزارشی از برگزاری مارشِ 8 مارس 2014 در آمستردام

 روز شنبه 8 مارس 2014 کمیته برگزارکننده هشت مارس متشکل از تشکلات گوناگون زنان بار دیگر روز جهانی زن را در میدان دام شهر آمستردام هلند یکی از شلوغ ترین مراکز این شهر برگزار کردند.

امسال بر خلاف چند سال گذشته مراسم روز جهانی زن در هوایی گرم و آقتابی از ساعت 2 بعدازظهر آغاز شد. در ابتدا از طرف کمیته برگزار کننده پیام کوتاهی در راستای اهمیت تاریخی روز جهانی زن و اهمیت برگزاری این روز تاریخی خوانده شد. سپس برنامه با خواندن پیام های کوتاهی از طرف گروه ها و سازمانهای برگزار کننده این مراسم خوانده شد که در مجموع پیام ها در راستای شرایط و موقعیت زنان در کشورهای گوناگون و سیاست های غلط دولت هلند در رابطه با شرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعی و بخصوص بحران اقتصادی و سخت تر شدن هر چه بیشتر این شرایط؛ بخصوص در زمینه خدمات اجتماعی و سخت تر شدن شرایط زندگی در این کشور ارائه شد. در این مراسم نمایش خیابانی در رابطه با ازدواج اجباری دختر بچه ها در کشورهای خاورمیانه توسط گروه زنان کرد سازماندهی شده بود که قابل توجه بسیاری از حاضرین قرار گرفت.

 پیام سازمان زنان هشت مارس واحد هلند توسط یکی از فعالین این سازمان خوانده شد او ضمن گرامی داشت این روز اشاره کرد که زنان در مقابل دو قطب ارتجاعی امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی ایستاده اند و اگر ما به اخبارهایی که از رسانه های خود امپریالیستها و مرتجعین حاکم ببینیم و گوش کنیم به اندازه کافی دلایلی وجود دارد که از زندگی و این نظم و سیاست حاکم در جهان ناراضی باشیم. جامعه ای که در آن خشونت؛ تبعیض جنسیتی؛ قتل و بدون امید به آینده و چشم اندازی برای زندگی بهتر برای همهو زنان اولین قربانیان در سراسر جهان هستند و تحت ستم و تبعیض، سوءاستفاده ابزاری از بدن آنها و فحشا و غیره... زنان از دو زوایه مدرنیسم و سنت سرکوب می شوند.   تا چه زمانی باید ببنیم بشنویم و بگویم که چقدر و چگونه زنان مورد خشونت و آزار قرار می گیرند و به قتل  می رسند . ما می توانیم با هم برای جهانی دیگر مبارزه کنیم؛ جهانی بدون تبعیض نژاد و جنسیتی؛ خشونت؛ ظلم و ستم و جنگ. دشمن ما فردی نیست بلکه سیستم و نظام های امپریالیستی و ارتجاعی هستند که از طریق سیاست و سیستشمان که زنان را به عنوان کالا و جنس دوم به اشکالی مختلفی زنان مورد تهدید و سرکوب قرار می دهند. ما اینها را با پوست و گوشت خود احساس می کنیم. هرچند دشمنان بسیار خطرناک هستند،  اما قوی تر هستیم.  به همین دلیل ما در مسیر ایجاد ساختن جهانی دیگری هستیم که مشکل است ولی امکان پذیر است. البته ما به تنها قادر به  ساختن جهانی دیگر نیستیم مگر با مبارزه مشترک و مشارکت جمعی ما؛ این راه هموارتر خواهد بود برای از بین رفتن استثمار و بی عدالتی.

ما مبارزه می کنیم برای جامعه ای که در آن عدالت و برابری و آزادی برای احاد مردم باشد. ما به دنبال جهانی هستیم .....

ما مبارزه می کنیم برای جامعه ای که در آن زنان مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. زنان مورد تجاوز توسط همسران و مردان دیگر نگیرند. دختران ناقص سازی جنسی نشوند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و توسط خانواده و قاچاقچیان انسان خرید و فروش نشوند. هویت زنان بر اساس ازدواج و بچه شناخت نشود.  تهدید به مرگ و سنگسار نشوند و برای اعتراض مجبور نباشند دست به خودکشی و خودسوزی بزنند. و توسط خانواده برای حفظ آبرو کشته نشوند.  زنان حق انتخاب کردند برای بچه دار شدن  و کنترل بر بدن خود را داشته باشند.   جامعه که در آن زنان  و مردان در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی با هم برابر باشند .

نه به امپریالیسم، نه به بنیاگرایی مذهبی؛ نه به راسیستم و فاشیسم

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) هلند