گزارشی از چند مراسم گرامیداشت روز زن در اروپا

گزارشی از چند مراسم گرامیداشت روز زن در اروپا

لندن، آمستردام، هامبورگ، فرانکفورت، برمن

اتاق پالتاک: اتاق گفتمان، اتاق ایرانیان سوسیالیست، اتاق میزگرد

- لندن

در روز ۶ مارس مراسمی به دعوت سازمان زنان هشت مارس )ایرانیافغانستانی ( واحد لندن برگزار شد .در این مراسم حدود ١۵٠ زن و مرد شرکت داشتند.

ارائه « چشم انداز جنبش زنان در شرایط کنونی » در آغاز آذر درخشان سخنرانی تحت عنوان داد. وی در سخنرانی خود تاکید کرد که شکست انتخابات اسفند ماه در حقیقت شکست تفکر دوم خرداد نیز بود . وی گفت این شکست در حقیقت نشان می دهد که باور به اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بشدت زیر سئوال رفته است. دیگر مردم باور ندارند که از طریق بازی های انتخاباتی می توان به اصلاحات جدی دست یافت. وی هم چنین نتیجه گرفت که این شکست فرصت خوبی برای جمعبندی از نفوذ تفکر دوم خردادی در جنبش زنان است و سپس جوانب گوناگون این تفکر را در جنبش زنان ایران بررسی کرد.

آذر درخشان در پایان سخنرانی خود گفت مهمترین وظیفه جنبش زنان برای غلبه بر ضعفها و کمبودهایش تهیه یک پلاتفرم انقلابی حول خواسته های پایه ای زنان و هم چنین متشکل شدن حول این مطالبات است.

برنامه با صدای گرم گیسو شاکری ادامه یافت. گیسو در ابتدای صحبت خود اعلام کرد که تنها راهزنان برای دستیابی به حقوق خود سرنگونی جمهوری اسلامی است. وی هم چنین کسانی را که می خواهند جنبش زنان را جنبشی مسالمت جو نشان دهند، نقد و افشا کرد و گفت امروز برخی دنبال انقلاب مخملی هستند و زنان را نشان انقلاب مخملی کرده اند.

صدای اعتراض و مبارزه زنان ایرانی را در ترانه های گیسو می شنیدیم. گیسو بار دیگر با صدای گرم و پر قدرت خود نشان داد که هنرمند متعهد می تواند نقشی جدی در برانگیختن شور و شوق مبارزه علیه مرتجعین داشته باشد.

پس از استراحت این بار بتول عزیز پور شاعر مبارز و پرشوری بود که با شعر خود ما را به سرود اعتراض و فریادی زنانی بود که دیگر « صنم » . فضای رنجها و دردهای زن ایرانی برد صلای مبارزه و مقاومت زن ایرانی بود که در یکی از « صنم » . نمی خواهند به بردگی تن دهند سروده های بتول می درخشید.

برنامه با طنز هادی خرسندی به پایان رسید. هادی این بار در طنز گزنده و شیرین خود تحت پوسیدگی افکار مرتجعین اسلامی در مورد زنان را به «! ای کاش من یک فمینیست نبودم » عنوان نقد کشید.

آمستردام

این مراسم به همت فعالین هشت مارس واحد هلند در روز ٧ مارس با شرکت حدود ٢٠ زن و مرد برگزار شد. در این روز گفت و شنودی با آذر درخشان حول موقعیت جنبش زنان و وظایف فوری پیش پای این جنبش انجام گرفت. آذر در این صحبت تاکید کرد که ویژگی این شرایط این است که پرچم های گوناگونی در صحنه سیاسی ایران بالا رفته اند و همگی مدعی حقوق زنان هستند. جنبش زنان باید پلاتفرمی را تهیه کند که معیاری برای سنجش نیروهای سیاسی در رابطه با مسئله زنان باشد. وی پیشنهاد کرد که جدایی دین از دولت، لغو حجاب اجباری، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، حق سقط جنین، حق حضانت، حق طلاق، حق تشکل مستقل زنان، بعنوان یک پلاتفرم مورد بحث و گفتگو در محافل و تشکلات زنان قرار گیرد. وی گفت اینها مطالباتی است که اکثریت توده وسیع زنان را در بر می گیرد.

از مجید مجیدی بود. ما در این فیلم با مسئله مهاجرین « باران » در بخش دوم برنامه نمایش فیلم افغانی و رنج های آنان روبرو می شویم. افغانی های بعنوان نیروی کار فوق ارزان نه فقطاستثمار می شوند، بلکه آنان حتی برای استثمار وحشیانه شدن توسط دولت جمهوری اسلامی مجازات می شوند. و در متن همه این رنج و درد تحقیر و سرکوب ملی را نیز می بینیم تحقیری که دیگر نه فقط از جانب سرمایه داران بلکه حتی توسط کارگران ایرانی از ملل گوناگون علیه ستمدیدگان افغانی ساکن ایران روا می شود.

هامبورگ

این مراسم به دعوت شورای ایرانیان دمکرات هامبورگ و با شرکت بیش از صد زن و مرد در روز ١٢ مارس برگزار شد.

مراسم با سروده ای از فروغ فرخزاد آغاز شد. سپس سرودی توسط زنان شورای دمکراتیک هامبورگ اجرا شد. سردوه از زمان مسعودی بود که به مطالبات و مبارزات زنان در سراسر جهان اشاره داشت.

برنامه با سخنرانی آذر درخشان از فعالین) سازمان زنان هشت مارس ایرانی- افغانستانی (و هم چنین سردبیر نشریه هشت مارس ادامه یافت. وی در این سخنرانی ضمن بررسی جوانب گوناگون تفکر دوم خرداد در جنبش زنان و تاثیرات زیانبار این تفکر در پیشروی مبارزات زنان بر متشکل شدن زنان در دور آتی تاکید کرد. وی گفت نطراتی از قبیل غیر سیاسی دیدن جنبش زنان و یا تقلیل دادن مطالبات زنان و یا تلاش برای محدود کردن تشکل یابی زنان در تشکلات دولتی

مشخصه تفکر دوم خردادی و نفوذ آن در جنبش زنان است.

وی سخنرانی خود را با این نکته پایان برد که در این دوره دیگر کافی نیست که مخالفمردسالاری و پدر سالاری بود بلکه زنان باید در تشکلات انقلابی متشکل شوند تا بتوانند ضمن کسب حقوق پایه ای خود تفکر مردسالارانه را از بین ببرند.

سپس تعدادی از زنان فعال شورای دمکراتیک ایرانیان هامبورگ با تقسیم کاری بسیار چشمگیر هر یک متنی را ارائه دادند که هریک به جنبه ای از وضعیت زنان در جهان پرداخت.

سپس برنامه با شام و جشن به پایان خود نزدیک شد.

فرانکفورت

در روز ١٣ مارس گرامیداشت روز زن به دعوت) تشکل زنان هشت مارس ایرانی- افغانستانی( واحد فرانکفورت برگزار شد. پس از خوش آمدگویی به شرکت کنندگان مراسم با سخنرانی فرنگیس روشن از تشکل هشت مارس آغاز شد. وی ضمن اشاره به شکست انتخابات اسفند ماه مجلس هفتنم به تاثیر این بر روی وظایف جنبش زنان پرداخت. وی گفت تفکر دوم خردادی گرچه شکست سختی خورده است اما کماکان می تواند خود را بشکلی دیگر در جنبش زنان بازتولید کند.

وی ضمن تحلیل از نفوذ زیانبار این تفکر در جنبش زنان به جوانب گوناگون آن پرداخت .وی در پایان تاکید کرد که امروز جنبش زنان در مقابل سئوال متشکل شدن و چگونه متشکل شدن و حول چه پلاتفرمی متشکل شدن قرار دارد. او تاکید کرد امروزه زنان فعال و رادیکال باید تلاش کنند قطب انقلابی درون جنبش زنان را ایجاد کنند. وی هم چنین تاکید کرد که زنان در داخل و خارج کشور بخش هایی از پیکر واحد جنبش رهایی زنان هستند و باید با مبارزه حول یک پلاتفرم شفاف  و روشن و انقلابی بر جدایی جغرافیایی فائق آیند.

شرایط مساعد » در قسمت دوم مروارید از فعالین زنان افغانستانی سخنرانی خود را تحت عنوانارائه داد. وی ضمن تصویری اجمالی از « برای پیشروی مبارزات زنان افغانستان و موانع آن موقعیت کنونی زنان در افغانستان گفت مسئله زنان افغانستان در سطح جهانی هم چنان بطور جدی مطرح است و خود این موجب شده است که در داخل افغانستان هم کسی نتواند آن را به پشت پرده براند. هم چنین در چنین فضایی مردان حتی در ظاهر هم که شده به مسئله زنان افغانستان و حقوق آنان اذعان دارند. هم چنین خواست پیشرفت در میان زنان افغانستان آن چنان قوی است که ما می

بینیم حتی در عقب مانده ترین نقاط کشور زنان در تلاش ساختن مدارس برای دختران هستند  .وی گفت اینها همه شرایط مساعد برای پیشروی مبارزات زنان است و انعکاس پر قدرت آن را در حمایت اکثریت مردم از ملالی جویا دیدیم ملالی جویا نماینده منطقه افرا در لویه جرگه بود که مرتجعین اسلامی در لویه جرگه را جنایتکارانی نامید که باید مجازات شوند و نه اینکه بعنوان نمایندگان مردم در لویه جرگه باشند. او گفت مردم به دو دلیل از ملالی جویا حمایت کردند، یکی

به این دلیل که او زن است و در مقابل کسانی ایستاد که حتی او را بعنوان انسان کامل حساب نمی آورند و دیگر اینکه ملالی حرف دل آنان را زد.

مروارید ضمن اشاره به موارد دیگر شرایط مساعد به موانع نیز پرداخت. به اعتقاد وی کسانی که امروز سعی می کنند با نظریه نسبیت فرهنگی نسخه اسلام معتدل برای زنان افغانستان بپیچند و هم چنین کسانی که می گویند طرح مسئله زن در افغانستان اضافه کردن یک تضاد غیر واقعی درجامعه افغانستان است و هم چنین برخی تشکلات ان جی او که سعی می کنند در جهان و افکارعمومی وضعیت زا در افغانستان مطلوب جلوه دهند، مانع پیش پای زنان هستند. در پایان وی

تاکید کرد که یکی دیگر از موانع پیش پای زنان در مبارزه علیه مرتجعین اسلامی فعلی حضورنیروهای متجاوز اشغالگر است.

در بخش دوم، برنامه با شعرخوانی زیبا کرباسی ادامه یافت. صدای خشم و اعتراض زنان درشعر های زیبا جاری بود. او در شعری به مناسبت زلزله بم رنج و اندوه مردم ستمدیده را منعکس کرد مردمی که عنقریب چون زلزله و با صدای بمی بر سر مرتجعین اسلامی خراب خواهند شد.

در این مراسم حدود ٧٠ زن و مرد شرکت داشتند. برنامه با موزیک زنده و رقص پایان یافت.

برمن

این برنامه در روز ١۶ مارس به دعوت) تشکل هشت مارس ایرانی- افغانستانی) واحد برمن و قانون منع حجاب » همکاری جمع زنان برمن برگزار شد. برنامه بشکل میز گردی تحت عنوان با شرکت آذر درخشان از سازمان هشت مارس و حمیلا نیسگیلی « در فرانسه یا حجابی بر واقعیت از سازمان انقلابی کارگران ایران(راه کارگر) ارائه شد.

حمیلا این قانون را از زاویه حقوق فردی و حق آزادی پوشش مورد بررسی قرار داد. هم چنین وی به به این قانون از زاویه تضعیف آتوریته خانواده و تقویت آتوریته دولت در مقابل جامعه پرداخت. او در صحبت های جامع خود در مورد جایگاه آزادی عقیده و بیان در جامعه مدنی به عواقب این قانون در مورد کودکان و رشد اسلامگرایی پرداخت.

آذر ابتدا در مورد قانون توضیحاتی مختصر داد و سپس به وضعیت مهاجرین و کارگران مهاجر پرداخت و سپس به اهداف این قانون از نظر دولت فرانسه.

آذر این قانون را از زاویه اهداف سرکوبگرانه و راسیستی دولت فرانسه مورد بررسی قرار داد. و تاکید کرد که این قانون هیچ ربطی نه به مسائل زنان و نه به مسائل کودکان دارد. او گفت این قانون برای ایجاد شکاف در بین زنان مهاجر و زنان فرانسوی و در عین حال وسیله ای برای مقابله با شکاف ها وتضادهای طبقاتی تشدید یابنده در این جامعه است. وی هم چنین تاکید کرد که برای بررسی این قانون و موافقت یا مخالفت با آن باید دید که این قانون به حاکمیت سیاسی چه کسانی خدمت می کند و هم چنین این قانون در خدمت تشدید مبارزه ستمدیدگان با طبقات ستمگر است یا اینکه وسیله ای برای منحرف کردن این مبارزه. در پایان و هم چنین بخش پرسش و پاسخ به نقد برخی جریانات ایرانی که مدافع قانون دولت شیراک هستند پرداخت.

حضور دهها زن و مرد در این جلسه نشانه حساسیت و توجه ایرانیان به این موضوع بود.  در خلال برنامه موسیقی زنده و ترانه خوانی یک هنرمند ایرانی برنامه را همراهی می کرد.

اتاق های پالتاک و روز جهانی زن

به مناسبت گرامیداشت روز زن در ٨ مارس در( اتاق میزگرد سیاسی اجتماعی) یکی ازفعالین سازمان زنان هشت مارس ایرانی، افغانستانی سخنرانی ارائه داد.

هم چنین به مناسبت همین روز در تاریخ ٩ مارس در اتاق گفتمان آذر درخشان سخنرانی تحت  عنوان چشم انداز جنبش زنان در شرایط کنونی برگزار کرد.

به مناسبت روز زن در ١١ مارس آذر درخشان سخنرانی تحت عنوان «قانون منع حجاب یا  حجابی بر واقعیت » در اتاق ایرانیان سوسیالیست ارائه داد.

سازمان زنان هشت مارس(ایرانی- افغانستانی)  مارس ٢٠٠۴ اسفند ١٣٨٢