گزارشی از مجموعه فعالیت های سازمان زنان هشت مارس در 17 جون در اعتراض به انتخابات نمایشی در ایران

گزارشاتی از مجموعه فعاليت ها در اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

در روز جمعه 17 جون فعالين سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی) فراخوان آکسيون های اعتراضی  به نمايش انتخاباتی در ايران را در چندين شهر مختلف اروپايی و هم چنين در تورنتو (کانادا) دادند. شعار فعالين 8 مارس در کليه اين اعتراضات «انتخاب ما: سرنگونی جمهوری اسلامی» بود که  به زبانهای مختلف بر روی پلاکاردهای بزرگ نوشته شده بود. در اين آکسيونها برای افشای سيرک انتخاباتی در ايران پلاکاردهايی عليه قوانين زن ستيز در ايران تهيه شد. همچنين اعلاميه «کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان» به زبانهای مختلف پخش شد.

لندن – انگلستان

واحد لندن هشت مارس به همراه ساير نيروهای مترقی اپوزيسيون در مقابل کنسولگری ايران در لندن  اعتراض خود را به نمايش انتخاباتی در ايران اعلام کردند.

در طول برگزاری اين تظاهرات معترضين علاوه بر شعار های مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر رژيم ضد زن، مرگ بر رژيم سنگسار، انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد و... بيانيه هايی در افشای زن ستيزان حاکم بر ايران قرائت کردند. پليس انگيس با قرار دادن صف مخالفان جمهوری اسلامی در جائی تنگ و با مسلسل چی هايشان بار ديگر نشان دادند كه در حمايت آشكار از رژيم جمهوری اسلامی هيچ دريغی ندارند. صف رای دهندگان انتخابات جمهوری اسلامی از حزب الهی ها، افراد منفردی كه بنا بر ادعايشان بخاطر رفتن به ايران نمی خواستند دچار مشكل شوند و برخی از سلطنت طلبان تشكيل ميشد. البته به دليل اعتراضات پيگير ايرانيان، جمهوری اسلامی مجبور شد بساط رای گيری خود را از کنسولگری به منطقه ديگری منتقل کند.

يكی از فعالين هشت مارس به پخش وسيع اعلاميه كارزار لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی به زبان انگليسی در بين مليت های مختلف پرداخت و بسياری از زنان همبستگی خود را با اين فراخوان و مبارزات زنان در ايران ابراز داشتند. چندنفر از زنان انگليسی با امضای فراخوان همراهی خود را با مبارزات زنان ايرانی بر عليه اين قوانين قرون وسطائی  اعلام کردند. اعلاميه های مختلف سازمان زنان هشت مارس و فراخوان كارزار لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی بطور وسيع در بين شركت كنندگان تظاهرات پخش شد.

لازم است در حاشيه اين تظاهرات به اين نکته اشاره کنيم كه برخی از نيروهای شركت كننده با بسيج تعدادی از پناهندگان به اين مبارزه، صف معترضين به انتخابات فرمايشی جمهوری اسلامی را گسترده ترکرده بودند. اما برخی از اين افراد برای نشان دادن اعتراضشان از شعارها وجملات ضد زن استفاده کردند و نشان دادند كه عليرغم تنفرشان از جمهوری اسلامی ، کماکان از ادبيات ضد زن اين رژيم برای ابراز مخالفت استفاده ميکنند. اينان بايد بدانند که ما نمی توانيم با ارزش ها و معيارهای ضد زن اين رژيم با آن مبارزه کنيم و مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی جدا از مبارزه با ارزشها، معيارها و فرهنگ زن ستيز اين رژيم نيست.

فرانکفورت – آلمان

 در فرانکفورت فعالين هشت مارس با پخش صدها اعلاميه در مورد کارزار لغو قوانين نابرابر در ايران سعی کردند افکار عمومی مردم را با گوشه ای از مبارزات زنان ايران اشنا کنند. نکته جالب اينکه يکی از فعالين افغانستانی هشت مارس با شور و هيجان در حال اعلام مبارزات اخير زنان در ايران و هم چنين افشای سيرک انتخاباتی در ايران بود. وی گفت که «من به همراه زنان ديگر معترض در آکسيون صدای هزاران زن ايرانی هستيم که امروز با عدم شرکت  خود در انتخابات،  به جمهوری اسلامی نه می گويند. امروز ما در اينجا جمع شده ايم تا صدای مبارزات زنان ايران در داخل باشيم، ما رسانه های واقعی  اکثريت زنان ايران در خارج کشور هستيم. ما امروز در اينجا هستيم تا اعلام کنيم که در کنار مبارزات زنان در ايران هستيم و در همه مبارزات زنان همراه و همگام آنان هستيم.» دختر جوان کرد از فعالين هشت مارس در شهر فرانکفورت با عميق ترين احساسات خود به شهروندان آلمانی توضيح می داد که حکومت قرون وسطايی جمهوری اسلامی چگونه جوانی هزاران هم سن و سال او را به يغما برده است و چگونه هم سن و سالان او به جرم شادی و جوانی سرکوب می شوند. او گفت انتخابات در چنين رژيم فاشيستی بجز نمايشی برای جلب حمايت غربی ها مصرف ديگری برای رژيم ايران ندارد. شرکت چند تن از زنان فعال آلمانی در اکسيون در کنار زنان ايرانی و کرد و افغانستانی جلوه ای از همبستگی زنان  بود و بار ديگر تاکيدی بر اينکه مبارزه عليه مردسالاری مبارزه همه زنان جهان است.

نکته ديگر که قابل تامل است حمله و تهديد فعالين هشت مارس توسط چند تن از افراد حزب الهی از افغانستان  بود اينها در ابتدا اعتراض کردند که دفاع از حقوق زنان افغانستان ربطی به ايرانيان شوونيست ندارد. بعد از توضيح اينکه امروز در ايران نمايش انتخاباتی ميباشد و واحد افغانستان ما در واقع دارد از ما زنان ايرانی حمايت ميکند بهانه کردند که چرا بجای افغانی افغانستانی نوشتيم بعدش ادعا کردند که ما دنبال مرد ميگرديم و ... وقتی که خواستيم گورشان را از جلوی ميز گم کنند تا پلاکاردها را مردم ببينند يکی از پلاکاردها را که عليه قوانين اسلامی نوشته شده بود، پاره کردند. از آنجايی که يکی از افراد اين گروه از زن مسنی که به دليل حمايت و با مسئوليت سرپرستی از کودکان با ما در اين اکسيون شرکت کرده بود لگد جانانه ای خورد و آنان هم با چاقوی ضامندار پلاکارد را پاره کردند. و بعد از شوک از لگد و عقب نشينی مفتضحانه شان احتمال حمله مجدد ميرفت،  مجبور شديم به پليس گزارش بدهيم و عاقبت بعد از ثبت اسامی آنها توسط پليس، آنها  دمشان را روی کولشان گذاشتند و رفتند.

مرد محترمی هم از سوريه که ادعا داشت از حزب سبزهای آلمان ميباشد از ما خواهش کرد بساط مان را به دليل جو نژادپرستانه حاکم در آلمان که عليه شهروندان مسلمان  وجود دارد جمع کنيم. ايشان البته بعد از 30 دقيقه بحث بشدت قرمز شده و اعلام کرد که موافق تمامی اين قوانين ضد زن  است و در صورت عدم خاتمه آکسيون، ايشان محصلين مدرسه قران را در مقام معلم کلاس قران عليه ما به صحنه مياورد! بعد از اينک يکی از زنان آلمانی همراه ما با اين مرد شروع به گفتگو کرد وی دوباره رنگ عوض کرد، البته اينبار از قرمز به سبز! جا دارد در آينده به همراه برخی از دوستان آلمانی هنوز متوهم ( به کارکرد اسلام ) سری به اين کلاس درس بزنيم و ببينيم ايشان در آنجا چه غلطی ميکند!  در خاتمه همگی با همبستگی محکمتری قدمهايمان را بطرف خانه هايی بعضا نه چندان امن تر از خيابان هماهنگ کرديم.

برمن – آلمان

فعالين 8 مارس  همراه با گروه زنان برمن و جمعی از فعالين چپ برمن علاوه بر پلاکاردهای متعددی که بروی آنها کليه قوانين زن ستيز در ايران نوشته شده  بود، با پوشيدن تی شرت هايی که پشت و روی آن در مورد سنگسار زنان، حجاب اجباری و ساير قوانين نابرابر عليه زنان در ايران نقش بسته بود، نظر بسياری را به خود جلب کردند. در اين مراسم صدها  اعلاميه به زبان آلمانی پخش شد و بسياری از زنان آلمانی حمايت خود را از کارزار مبارزه عليه لغو قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی  در ايران اعلام داشتند.  در گفتگوی راديويی يکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات اعلام شد که زنان خارج کشور خود را بخشی از جنبش زنان ايران دانسته و مبارزات خود را در خارج کشور در تداوم و تقويت مبارزات زنان ايران می دانند.  به گفته يکی از فعالين هشت مارس در اين تظاهرات انتخابات رياست جمهوری  يک سيرک تبليغاتی است که ديگر نمی تواند ذره ای مشروعيت به رژيم مذهبی در ايران ببخشد. مردم و بالاخص زنان در مبارزات اخير خود به روشنی نشان داده اند که جمهوری اسلامی را نمی خواهند با انتخابات يا بی انتخابات! بدون شک زنان آگاه ايران در انتخاباتی که قرار است سرکوبگران خود را بطور "دمکراتيک" انتخاب کنند، شرکت نخواهند کرد.

تورنتو

پنجشنبه 16 جون سازمان زنان هشت مارس به همراه ساير نيروهای آ پوزيسيون تورنتو در اعتراض به مضحکه انتخابات در ميدان دانداس محل شلوغ و پر رفت آمد شهر با گرفتن پلاکارد و پخش اعلاميه به افشاگری از جمهوری اسلامی پرداختند.تظاهرکننده گان در حين پخش اعلاميه با مردم که سوالات زيادی در مورد شرايط ايران داشتند به بحث و گفتگو می پرداختند.در اين تظاهرات اعلاميه فراخوان لغو قوانين ضد زن  به طور وسيعی به زبان انگليسی پخش گرديد و از مردم کانادا خواسته ميشد که به مبارزه زنان ايران عليه ظلم و آپارتايد جنسی بپيوندند شعارهاچنين بود:

-DOWN WITH THE  ISLAMIC REPABLIC OF IRAN

-WOMEN IN IRAN HAVE VOTED : NO TO THE ISLAMIC REGIM

-IRANIAN SAYS: NO TO FAKE PRESINDENTIAL ELECTIONS

-STOP TORTURE IN IRAN

-JOIN HANDS WITH WOMEN IN IRAN IN OUR STRUGGLE AGAINST OPPRESSION

-WE WANT JUSTICE FOR ZAHRA KAZEMI

-FREE ALL POLITICAL PRISONER IN IRAN

-NO TO FORCED VEIL / NO TO GENDER APARTHEID

 خبرنگاران تلويزيون با يکی از فعالين زن اين کارزار مصاحبه ای به عمل آورد که همان شب در اخبار پخش گرديد.

18 جون 2005

هلند -  دن هاخ

در روز 17 جون مصادف با 27 خرداد در اعتراض به مضحکه انتخابات رياست جمهوری  در ايران فعالين  هشت مارس واحد هلند اکسيونی با شعار «انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است»، در مرکز شهر لاهه در  مقابل پارلمان هلند برگزار کردند.

در اين آکسيون عکس ها و شعارهايی که  چهره  زن سيتز  و قوانين قرون وسطائی حاکم  جمهوری اسلامی  در ايران را افشاء می کرد به نمايش گذاشته شد.  همچنين در اين آکسيون فراخوان کارزار مبارزه برا ی لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان  به چند زبان در بين شرکت کنندگان و مردم  پخش گرديد. فعالين هشت مارس با مردم در مورد وضعيت انتخابات در داخل ايران و مشکلات زنان و همچنين ضرورت برگزاری اين کارزار و اهميت حمايت مردم جهان از آن صحبت کردند.  

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی

رهائی زنان به دست خود زنان است

با اتحاد صفوف مبارزه  عليه اين قوانين زن سيتز را گسترده تر کنيم.

سازمان زنان هشت مارس در 17 ژوئن 2005