گزارش يکی از فعالين هشت مارس از تجمع اعتراضی زنان

گزارش يکی از فعالين هشت مارس از تجمع اعتراضی زنان در 22 خرداد

ديروز يکشنبه 22 خرداد همايش اعتراضی زنان به نقض حقوق زنان در قانون اساسی مقابل سر در دانشگاه تهران در خيابان انقلاب برگزار شد. تجمع قرار بود ساعت 5 برگزار شود. از ساعت 4 دسته های مختلف  زنان در خيابان روبروی دانشگاه شروع به تجمع کردند اما دهها نفر از نيروهای انتظامی مرتبا از آنها می خواستند که متفرق بشوند. حدود ساعت چهار و چهل و پنج  دقيقه گروه های بزرگ زنان عمدتا از خيابان شانزده آذر بسمت سر در دانشگاه حرکت کردند نيروهای انتظامی می خواستند که اجازه برگزاری ندهند اما با اعتراض پر شور زنان روبرو شدند. راس ساعت 5 برنامه آغاز شد اما طبق گفته برخی که نزديکتر به قسمت سخنرانان بودند، سخنران اول برنامه را دستگير کردند اما برنامه ادامه پيدا کرد. سيمين بهبهانی در اين برنامه شرکت داشت و شعر خواند. در ابتدا نيروی انتظامی اجازه استفاده از بلند گو را نداد ولی بعدا تجمع کنندگان از بلندگو شعار می دادند برخی از شعارها «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقی نداريم!»؛«خشونت قانونی ملغی بايد گردد، حق زن ايرانی احيا بايد گردد!»؛«قوانين ضد زن، منشا استبداد است!»؛«اين قانون اساسی  اصلاح بايد گردد، عدالت زنانه احيا بايد گردد!»؛«زندانی سياسی آزاد بايد گردد!»؛«آزادی انديشه، بدون زن نميشه!».

نيروهای انتظامی بسرعت چند اتوبوس را در مقابل تجمع کنندگان قرار دادند تا آنها  ديده نشوند. در خيابان مقابل دانشگاه انواع و اقسام مينی بوس های پرده دار مربوط به ارگانهای رنگارنگ سرکوب مانند اطلاعات - اماکن - و نيروی جديد زنان ويژه برای دستگيری و ضرب و شتم تظاهر کنندگان جمع شده بودند. زنان نيروی انتظامی در اين روز چندين فعال زنان را با ضرب و شتم دستگير کرده و بردند تا در اين روز که مصادف بود با تولد زينب و روز پرستار برابری اسلامی را در سرکوب نمايش دهند.

يکی از فعالين  هشت مارس در خيابان انقلاب روبروی دانشگاه بيانيه حمايت سازمان هشت مارس از اين برنامه را ميان برخی از مردم که برای تماشا گرد آمده بودند و يا می خواستند به تظاهرات بپيوندند پخش کرد و تعداد بيشتری را نيزاز طبقه چهارم يک ساختمان بلند روبروی سردر دانشگاه به هوا پرتاب کرد.

متعاقب اين کار نيروی انتظامی بشدت عصبانی شده بود. در مجموع صد عدد پخش شد. سايت هشت مارس به بسياری از زنان که در پاساژها منتظر بودند که به صف تظاهرات بپيوندند داده شد.  خانم پيری اعتراض داشت که چرا بيانيه در قطع کوچک چاپ شده و خيلی ريز است. 

برنامه و اهداف هشت مارس به چند نفر داده شد و به طور شفاهی ميان اطرافيان تبليغ شد. بسياری از آقايان طبق معمول گفتند چرا زنان فقط! و بنوعی بی ميلی نشان دادند. زنان هم برخی خوششان آمد. بسياری ديگر اما ضمن لعنت فرستادن به حکومت که آزادی تظاهرات را نقض می کند از برگزاری تظاهرات بسيار خوشحال بودند. در واقع تعداد دستگير شدگان کم بود و بسياری نيز زود آزاد شدند و بهر حال برای پيشبرد امر مبارزه بايستی هزينه کرد و به گفته شاعر من اگر برخيزم تو اگر بر خيزی همه بر می خيزند!

ترافيک خيابان انقلاب بسرعت متوقف شد و صدها نفر در خيابان روبروی دانشگاه جمع شده بودند و می پرسيدند که اعتراض برای چيست؟

پايداری و شجاعت زنان که بسياری دانشجو بودند باعث شد که تظاهرات با موفقيت انجام شود يک فيلمبردار که به شکل ناراحت کننده ای با فيلمبرداری کردن از دست زدن زنان تظاهر کننده می خواست مزاحمت ايجاد کند از دست تظاهر کنندگان کتک خورد و به پشت نرده ها پرتاب شد.

در يک واقعه ديگر زمانی که  نيروهای انتظامی زنی را دستگير کردند و می خواستند او را بزور سوار مينی بوس کنند از چندين زن کتک خورده و موفق نشدند  که زن را دستگير کند.

در روبروی دانشگاه شن پن هنرپيشه معروف سينمای آمريکا به همراه مترجم و يک فيلمبردار حضور داشت او مخالف حمله آمريکا به عراق است و مدتی را در عراق سپری کرده و به تازگی به ايران سفر کرده. چند نسخه از بيانيه حمايت هشت مارس به مترجم او داده شد.

دسته های زنان در روبروی دانشگاه به برخی از پرسنل نيروی انتظامی اعتراض می کردند که چرا تظاهر کنندگان را می زنيد يکی از پليس ها گفت ما توی سر خودمان خواهيم زد! تعداد بسيار زيادی اطلاعاتی با دوربين های ديجيتال از جمعيت تظاهر کننده و روبروی دانشگاه فيلمبرداری می کردند تا بعدا شناسايی کنند. به گفته ای  تعدادی دستگير شدند.

ساعت 6 تظاهرات طبق برنامه پايان يافت و زنان به شکل جمعی به طرف ميدان انقلاب حرکت کردند. تظاهر کنندگان بالغ بر هزار نفر می شدند. صدها نفر ديگر نيز در روبروی دانشگاه و خيابانهای اطراف پراکنده بودند. جمعيت زنان بعد از رسيدن به ميدان انقلاب به طرف انتهای کارگر يعنی کوی دانشگاه حرکت کردند در اين لحظه به تعداد نيروی انتظامی به شدت افزوده شد و باتومهايشان را کشيده و مرتب از مردم می خواستند که پراکنده شوند. کارگران ساختمانی در ميدان انقلاب و مردم، تظاهر کنندگان را به شدت تشويق می کردند.

جمعی از زنان موقع عبور از يک دکان کوچک که با چسباندن تعدادی پوسترهای رفسنجانی در توی اين دکان کوچک خالی و بيرون آن باصطلاح آنجا را به ستاد انتخاباتی تبديل کرده بود، تمام پوسترها را پاره کردند شخصی که آنجا بود مجبور شد  دکان را تعطيل کند. جمعی از کارگران ساختمانی کرد که در مقابل اين دکان برای جستجوی کار می ايستند می گفتند که صاحب اين د کان شخص معتاد و قاچاق فروشی است.

جمعی از تظاهر کنندگان که ميخواستند در مقابل پارک لاله راهپيمايی کنند با نيروی انتظامی درگير شدند.

عمده شعارهای تظاهر کنندگان ضد انتخابات و برای آزادی زندانيان سياسی بود.

پيروز باد جنبش رهايی زنان

23 خرداد 1384