گزارشی از تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان، در مرکز شهربرمن

گزارشی از تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان، در مرکز شهربرمنروز جمعه 20 اوت 2021 از ساعت 13:00 تا 15:00، تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان، در مرکز شهربرمن با بیش از 500 نفر شرکت کننده از افغانستانی های مقیم برمن، ملیت های مختلف، گروه های زنان، گروه های مختلف چپ و جریانات حامی صلح برگزار شد.

در این گردهم آیی، بیانیه هشت مارس که توسط یکی از فعالین این سازمان خوانده شد و سیاست های ارتجاعی و امپریالیستی از داخل و خارج از افغانستان را در قدرت گیری طالبان افشا و بشدت محکوم می کرد، همچنین پرچم سازمان زنان هشت مارس، مجموعه ای از عکس ها و شعارها که گویای وحشی گری های طالبان، آوارگی مردم و مبارزات زنان و مردم افغانستان، و همبستگی جهانی ستم دیدگان  بود، بسیار مورد توجه قرار گرفت.
فعالین سازمان زنان هشت مارس ایران – افغانستان -آلمان

20 اوت 2021