گزارشی از آکسیون در دفاع از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان، امپریالیسم آمریکا و سایر نیروهای ضد مردمی

گزارشی از آکسیون در دفاع از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان، امپریالیسم آمریکا و سایر نیروهای ضد مردمی

روز شنبه 21 اوت 2021 تظاهراتی با فراخوان سازمان زنان هشت مارس در مرکز شهر لندن در دفاغ از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان، امپریالیسم آمریکا و سایر نیروهای ضد مردمی برگزار گردید.

از این فراخوان تشکلات مختلف زنان از جمله تشکل همبستگی کردستان در لندن، بنیاد زن و جامعه، سات هول بلاک سیسترز، میلیون ومن رایز، زنان بنگلادش و هند حمایت کرده و در تظاهرات حضور و سهم گرفتند.

علاوه بر تشکلات زنان، فعالین و نیروهای مبارز و چپ ایرانی نیزدر این تظاهرات شرکت فعال داشتند.

در طول نزدیک به دوساعت شعار هایی علیه طالبان و سیاست های زن ستیزانه اش، علیه امپریالیسم آمریکا..... و هم چنین پیام هایی از جانب تشکلات مختلف در همبستگی با مردم  افغانستان داده  شد.