علیه اعدام ها،

 اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و برای آزادی همه زندانیان سیاسی روز شنبه ٢٠ مه ٢٠٢٣ در میدان ترافالگار لندن همراه با سایر نیروهای مبارز جمع شدیم تا بتوانیم هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی، رژیم اعدام و شکنجه را در بین افکار عمومی افشا کنیم.

در این تظاهرات توانستیم بطور وسیع اعلامیه سازمان زنان هشت مارس «چوبه های دار جمهوری اسلامی را با مبارزات سراسری  در هم شکنیم!» را در بین مردم پخش کرده و با بسیاری در رابطه با علل اعدام ها به گفتگو بپردازیم.