گزارش آکسیون اعتراض به اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی- لندن

امروز سومین شنبه، ما به همراه نیروهای رادیکال و چپ در اعتراض به اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی و برای آزادی همه زندانیان سیاسی در شلوغ ترین میدان شهر لندن ترافالگار گرد آمدیم و با سخنرانی، شعار دهی، سرود خوانی و پخش اعلامیه تلاش کردیم در بین مردم رهگذر به افشای هر چه بیشتر جنایات رژیم  و جلب همبستگی آنان بپردازیم. 

با کسانی که اعلامیه سازمان زنان هشت مارس را با اشتیاق دریافت می کردند توضیح دادیم که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از روند رو به رشد مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، برای جلوگیری از مبارزات معلمین و بازنشستگان، برای جلوگیری از تداوم مبارزات کارگران، برای جلوگیری از مبارزات مادران و خانواده های دادخواه، برای جلوگیری از مبارزات هر هفته ستمدیدگان بلوچستان و به یک کلام برای مقابله با تداوم خیزش ژینا، دست به اعدام های وسیع زده است. توضیح دادیم که اما، این اعدام ها نه ناشی از قدر قدرتی جمهوری اسلامی، بلکه ناشی از ترس و وحشت از ادامه یابی مبارزات مردم است و...


٢٧ مه ٢٠٢٣

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - لندن