اعدام نازنين دختر نوجوان 17 ساله را در ايران متوقف کنيد

اعدام نازنين دختر نوجوان 17 ساله را در ايران متوقف کنيد !

او تنها در مقابل کفتاران متجاوز بسيجی های فاشيست از خود دفاع نموده است!

آزادگان جهان !

برابر اخبار منتشره ، بيداگاه رژيم فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران حکم اعدام دختر نوجوان 17 ساله ای بنام نازنين را صادر نموده است .
جرم نازنين اين است که که در دفاع ازشرافت خود در مقابل 3 تن از بسيحيان ( پيراهن سياهان رژيم ايران) فاشيست جمهوری اسلامی ايران که قصد تجاوز به وی را داشتند مقاومت نموده .
اين سه تن بسيجی قصد داشتند که نازنين را در جاده اکبر آباد کرج مورد تجاوز جنسی گروهی قرار دهند.
نازنين در اين رابطه اقدام به دفاع از خود نموده امری که حق طبيعی او است اما، از نظر ملايان حاکم بر ايران گناهی نابخشودنی محسوب ميگردد.
جرم ا و تنها دفاع از خود است. دختر 17 ساله ايرانی در مقابل متجاوزين جنسی وابسته به ارگان سرکوب بسيج سپاه انقلاب ( اس اس های رژيم ايران ) فاشيستهای مذهبی مقاومت ميکند و در دفاع از خود اجبارا به استفاده از ( چاقوی جيبی) مبادرت مينمايد . در نتيجه يکی از بسيجيان متجاوز از ناحيه دست زخمی ميگردد و نازنين فرار ميکند و سعی ميکند که خود را نجات دهد.
اما بسيجيان فاشيست رژيم ايران او را با موتورسيکلتهای دولتی متعلق به ارگانهای سرکوب مورد تعقيب قرار داده بودند.
اينبار نازنين چاقوی جيبی خود را در حال دويدن و بی هدف به پشت سر خود پرتاب ميکند که به متجاوز بسيجی برخورد ميکند. اين متجاوز جنسی وابسته به حکومت ملايان جنايتکار ايران به بيمارستان منتقل ميشود اما در بيمارستان جان خود را از دست داده است !
نازنين دختر نوجوان 17 ساله ايرانی يکی از ميليونها قربانی سرکوب سيستماتيک زنان در ايران است .
او در جلسه محاکمه اش بارها روی اين موضوع تاکيد نموده که تنها قصد دفاع از خود در مقابل متجاوزين جنسی را داشته است و قصد قتل عمد را نداشته است .
عليرغم بارز بودن دفاع از خود اين دختر نوجوان ايرانی در مقابل متجاوزين جنسي، رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی در ادامه سياست های سرکوبگرانه خود اين بار نيز با محکوم کردن نازنين به اعدام نوع آشکار سرکوب زنان را بنمايش گذارد.
قاضی بيدادگاه رژيم ايران خطاب به دختر نوجوان ايرانی گفته است " تو را اعدام ميکنيم تا درس عبرتی باشد برای ديگر زنان !"
آری اين قاضی هم ميخواهد با اعدام نازنين به زنان ديگر بياموزد تا اگر مورد تجاوز بسيجيان و پاسداران رژيمش قرار گرفتند حق دفاع از حيثيت و شرافت خود را ندارند درست به همانگونه که اسلاف فاشيستش در اروپا در تجاوز به زنان و دختران انجام ميدادند.
از طرف ديگر از نظر اين ملايان آدمکش بر طبق قوانين مجازات اسلاميشان که در کشور ايران اجراء ميگردد اگر زنان هم مقاومتی در مقابل متجاوزين ننمايد آنها را به سنگسار محکوم ميکنند. آنچنان که با دهها زن و دختر ايرانی انجام دادند و می دهند. آری اين است منطق فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران .
ما بنام آزادی و حقوق بشر
از تمامی انسانهای آزاده در گيتی استمداد ميطلبيم !
به ياری نازنين دختر 17 ساله ايرانی بشتابيد!
اجازه ندهيد او را اعدام کنند!
نازنين تنها در مقابل متجاوزين بسيجی از خود دفاع کرده است و اين حق طبيعی هر انسانی است که از حيثت و شرف خود در مقابل متجاوزين مقاومت و از خود دفاع نمايد.
برای نجات جان اين دختر نوجوان ايرانی اقدام کنيد و با ارسال فاکس و يا ايميل به مقامات قضائی رژيم جمهوری اسلامی ايران و برگزاری آکسيون های اعتراضی نسبت به جنايات رژيم فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران و صدور حکم اعدام برای نازنين 17 ساله اعتراض نمائيد.!
توقف اعدامها را در ايران خواستار باشيد.!

کميته بين المللی نجات ايرانيان
IRAN SOS

Internationale Deliver Committee for Iranian
کميته بين الملی نجات ايرانيان
IRAN SOS
WUK / W
ingerstrasse 59 ? 1090 Wien Austria
Tel :
004314034755 www.iransos.com

منبع :روشنگری  20 دی 1384