مجری زن تلويزيون طلوع در کابل کشته شد

 

مجری زن تلويزيون طلوع در کابل کشته شد

بی بی سی چهارشنبه 18 مه 2005

پليس در افغانستان می گويد يک مجری جوان تلويزيون در خانه اش به ضرب گلوله کشته شده است.

خانم شيما رضايی در برنامه موسيقی جوانان کار می کرد اما دو ماه پيش از کار اخراج شد.

پليس در کابل می گويد نقش او به عنوان مجری در اين برنامه از سوی گروههای محافظه کار مورد انتقاد قرار گرفته بود که او را باعث خراب شدن اخلاق جوانان قلمداد می کردند.

اما پليس گفت که نمی داند قاتل اين خانم 24 ساله کيست و آيا کشته شدن او به نقش وی در برنامه موسيقی مربوط است يا خير.

چندين ايستگاههای خصوصی تلويزيونی پس از سقوط طالبان در افغانستان بر پا شدند و ايستگاه "طولو تی وی" (تلويزيون طلوع) که خانم رضايی برايش کار می کرد با شيوه غربی و مجريان مد روز هواداران بسياری در ميان جوانان پيدا کرده است هر چند که انتقاد روحانيون را نيز به دنبال داشته است.

ايستگاه تلويزيونی طولو تی وی يکی از چندين رسانه ای است که گروگانگيران امدادگر ايتاليايی کلمنتينا کانتونی با آنها تماس گرفته بودند تا گروگانگيری را خبر دهند.

مردی که تماس گرفته بوده تهديدهای مختلفی نيز عنوان کرده است اما مقامات جزئيات تهديدهای او را فاش نکرده اند.

کلمنتينا کانتونی، حدود ۳۲ سال دارد و از دو سال گذشته در افغانستان به حيث مسئول کمک های انسانی برای زنان افغانستان به ويژه زنان بيوه افغانستان، کار می کرد.