ناديا زنی كه در افغانستان قربانی خشونت شد

ناديا زنی كه در افغانستان قربانی خشونت شد!

يكبار ديگر دستان ظلم و جهالت و عقب ماندگي ديده بينائي را بست. روز5 نوامبر سرويس هاي خبري  خبر از قتل ناديا انجمن شاعر 25 ساله بدست همسرش دادند. ناديا پس از آنكه از سوي همسرش مورد لت و كوب شديد قرار گرفت در اثر جراحات وارد جان خود را از دست داد. ناديا از 15 سالگي به غزلسرائي پرداخت و بسياري از چون و چراهاي غير عادلانه را  در شعرهايش به محاكمه كشانده بود.

روزي نيست كه در افغانستان خبري در باره تجاوز، سنگسار، قتل هاي ناموسي و زن كشي به گوش نرسد. در ماههاي اخيرخبر مرگ  جميله ، شيما ، آمينه، سايمه ، ناديا و......مرزهاي كشور را در هم شكست و بگوش مردم جهان رسيد. اما خبر مرگ جان خراش ناديا آخرين خبر از اين قبيل در دولت دست نشانده كرزاي نخواهد بود.

از دوران اشغال نظامي افغانستان توسط امپرياليزم آمريكا و شركايش و به قدرت رساندن كرزاي خائن، نه تنها بردگي زنان اين كشور كاهش نيافته است، بلكه اين بارسربازان آمريكائي دولت زن ستيز افغانستان را محافظت مي كنند. دموكراسي آمريكايي و رژيم دست نشانده  كرزاي چيزي جزء تاكيدي بر اسارت زنان نبوده است. حقوق بشرو آزادي براي زنان  در نظام مورد پشتيبان  آمريكايي چهره واقعي خود را نمايانده است. آزادي آمريكايي براي زنان افغانستان يعني اينكه زنان مورد اهانت و تجاوز قرار بگيرند، يعني اينكه مورد خريد و فروش قرار بگيرند،‌ يعني اينكه زنان زير حجاب بروند و بيشترشان همچنان در زندان متحركي به نام برقع مبحوس شوند، يعني از هر گونه فعاليت اجتماعي بدور باشند، يعني حق انتخاب شغل و همسر نداشته باشند و بالاخره اينكه يعني از اوليه ترين حقوق انساني محروم باشند.

ما از همه انسانهاي آزاديخواه مي خواهيم كه با ما در صف متحدي براي اعتراض به وضعيت زنان افغانستان بپيوندند.

زنان افغانستان همانند اكثريت مردم خواهان جدائي دين از دولت هستند. مذهب بايد باور شخصي اشخاص باشد و اين مسئله اي است كه نبايد با اما و اگر برخورد شود. براي اينكه مبارزات ما بي هدف نباشد و به هرز نرود بايد آنچه را كه منبع توليد و باز توليد ستم جنسي است نه با  خجالت و مدارا بلكه با صداي بلند و قاطعانه مورد هدف قرار دهيم. تا زماني كه دين و دولت به هر دليل و بهانه اي كه باشد در هم ادغام شده باشند، زن ستيزان و زن كشان، نيز مي توانند براي جناياتشان توجيه شرعي بيابند و مورد محافظت و حمايت دولت قرار گيرند.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی-افغانستانی) واحد فرانكفورت

2005/11/5