آذر نمُرد

مرگ را برای او باور نخواهم کرد

در میان ماست و همیشه خواهد بود

آذر جاودانه شد.

رهنمودها، تئوری ها و مبارزات خستگی ناپذیر کمونیستی اش در جنبش کمونیستی، جنبشزنان ایران و مبارزات پرولتری چراغ راهمان خواهد بود.

باید بیاموزیم کمونیستی انقلابی چون آذر؛ به راحتی بدون زحمت و هزینه درخشان نشد.

او با آگاهی، تلاش و زحمت پیگیرانه، شجاعت، سازش ناپذیری در برابر دشمن، گذشتن ازمنافع شخصی و پایداری بر اصول و آرمانهای انقلابی و کمونیستی اش بود که"آذری" شد چنین "درخشان".

راهش گرامی و پر رهرو

فرشته بهاری

2012 29may