یاران آذر از شهر دوسلدورف (آلمان(

ما زنان در سه دهه اخیر همراه با زنی مبارز و فعال جنبش زنان و بشریت هم چون آذر همراه شدیم و عطر کلامش و سخنش در وجودمان باقیماند.

 او رفت اما اندوه فقدانش برای ما و همه کسانی است که جهان را این چنین که هست بر نمی تابند.

رفیق آذر درخشان، انسانی بود که جهان دگرگونه را دوست میداشت و برای آفرینش چنین دنیائی تلاش پیگیرانه و عمیقی را داشت .

او تاریخچه ستم بر زن و ریشه فرودستی زنان را در این جهان و بویژه در مذهب را برای ما تشریح نمود و ذهن تاریک ما زنان را با سخنان گویا و روانش و با تکیه به علم و منطق، روشن نمود.

نقشی که او به سهم خود در جذب ما به جنبش زنان و سازمان زنان هشت مارس داشت، راهی است که میپیمائیم تا در نبودش فریاد آزادی را به جهانیان برسانیم.

ما بعنوان بخشی از زنان سازمان هشت مارس درد سلدورف، فقدان رفیق آذر درخشان را در جنبش زنان به تمامی یاران و دوستان وهمرزمانش تسلیت میگوئیم و عزم خود را جزم و با قدرت بیشتر بسوی رهائی زنان راهش راادامه خواهیم داد.