رفتن رفیق عزیز آذر درخشان، این زن مبارز خلق ایران و بهترین مبارز جنبش زنان را از کنار رققا کمبود بزرگ می پندارم. خود را در غم تان شریک میدانم

زنده و جاویدان باد نام آذر درخشان

یادش گرامی باد

با درود های همبستگی

امیلیا اسپارتک