آذر درخشان ، ستاره درخشان جنبش زنان ایران زندگی را بدرود گفت

آذر درخشان ، بنیانگذار و مسئول سیاسی سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان) و کادر برجسته حزب کمونیست ایران (م-ل-م) پس از یازده سال مبارزه با بیماری سرطان سحرگاه شنبه 26 می 2012 در بیمارستانی در پاریس درگذشت.

آذر زنی از تبار کلارازتگین و روزا لوگزامبوگ بود که برای نابودی هرگونه ستم بویژه ستم جنسی به ریشه ها میتاخت. و در پرتو آگاهی عمیق اش ازمکانیسم ستم جنسی با تمام نیروهای مرتجع داخلی و خارجی و همچنین با  نیروهای رفرمیست و سازشکار درون جنبش زنان مبارزه و جدل میپرداخت. اوخواهان دنیایی فارغ از هر گونه ستم و استثمار بود و ستم بر زن را یکی از ستونهای اصلی جامعه طبقاتی میدانست ، به همین دلیل تمام نیرو خود را فریادی کرد در دفاع از ستمدیده ترین و پایین ترین قشر جامعه یعنی زنان زحمتکش و کارگر.

مرگ آذر درخشان ضایعه بس سنگین برای جنبش کمونیستی و جنبش زنان است که بیشک ما فعالین زنان هشت مارس و موج جدید نسل انقلابی با کوله باری از تجارب و دانشی که این مبارز انقلابی برای ما بجای گذاشته آرمانهای سرخ او را پی خواهیم گرفت.

زندگی آذر را ارج نهاده  و مرگ او را به خانواده و دوستانش و رفقای حزب کمونیست ایران (م-ل-م) تسلیت میگوییم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)- تورنتو

26 می 2012

 

 

 

 

 

 

9