درگذشت رفیق آذر درخشان از فعالین سوسیالیست جنبش حق زنان ومبارزه برای آزادی و برابری را صمیمانه به رفقا و خانواده ایشان تسلیت می گویم و برایشان در تحمل این غم بزرگ صبر وشکیبایی آرزو میکنم.

با احترام

اعظم کم گویان