رفقای عزیز سازمان 8 مارس

ققدان رفيق كمونيست  آذر درخشان(مهری علی ملايری) را به خانواده، بازماندگان و رفقای حزب كمونيست ايران تسليت ميگويم.

یادش گرامی

 حمید حق شناس