پیام تسلیت

پیام تسلیت

در گذشت آذر درخشان مبارز کمونیست، فعال جنبش زنان  و از بنیان گذاران سازمان زنان 8 مارس( ایران - افغانستان) را با همه افراد خانواده، دوستان، آشنایان و رفقای وی در حزب کمونیست ایران( م- ل- م)  و سازمان زنان 8 مارس( ایران - افغانستان) عمیقا تسلیت میگویم و با غم و اندوه، خود را در فقدان این رفیق مبارز همدرد میدانیم

 یادش گرامی باد

هواداران حزب کمونیست( مائوئیست ) افغانستان واحد کانادا