سازمان زنان هشت مارس (ايران – افغانستان)

سازمان زنان هشت مارس (ايران – افغانستان)

دوستان گرامی درگذشت آذر درخشان را تسلیت می گوییم. جنبش سوسیالیستی و جنبش زنان یکی ازباسابقه ترین و مصمم ترین مبارزانش را از دست داد.

زندگی آذر درخشان صفحه ی درخشانی در تاریخ مبارزات زنان ایرانی برای رهایی و برابری است.

تلاش ها و مبارزات آذر درخشان در راه آرمان هایش هیچگاه فراموش نخواهدشد.

در اندوه از دست دادن آذر درخشان شریک هستیم.

شعله ایرانی از سوی دست اند کاران نشریه ی آوای زن

جون 2012