به سازمان زنان هشت مارس!

 از دریافت خبر درگذشت آذر درخشان، یکی از موسسین و کادر های فعال رهبری سازمان شما، بی نهایت متاثر و غمگین شدیم. او کارگر زن انقلابی ای بود نمونه و سرمشق در استواری مبارزاتی و تحمل درد و رنج زندگی. در گذشت این انقلابی زحمتکش را به سازمان شما، رفقا و دوستان دیگرش و همچنان اعضای خانواده اش تسلیت می گوئیم و با تمامی آنها اظهار همدردی و غم شریکی می نماییم. رزمندگان آینده یاد او را گرامی خواهند داشت و خصایل شایسته مبارزاتی او را سرمشق قرار خواهند داد.

هسته کارگری مبارز افغانستان

 15 جوزای 1391