آذر درخشان، آرمانی زن کوشا.

آذر مبارزه! بانوی بزرگ پویائی. قلمزنی آگاه و گوینده ای آزادیخواه، که در کوچکترین آپارتمان شهر پاریس میزیست و بَزرگترین آرزوها را برای مردم دنیا داشت.

پژوهنده و جستجوگر، میپرسید و میخواند و میگفت و مینوشت..

آذر، همیشه با ماست. نوشته هایش پیش چشم است و کلامش در گوش و یادش در جان ما.

برای همرزمانش آرزوی پیروزی و رستگاری دارم.

 

هادی خرسندی - لندن