خبر بسیار سنگین و ناگوار بود.

با دل پر درد رفتن آذر بسیار عزیز از میان مان را به شما و تمام فعالان جنبش زنان و چپ تسلیت می گویم.

یادش همیشه زنده باد!

جمیله