نبودنت را باور نمیکنم. فقط دوباره از من دور شده یی که نتوانم ببینمت . دوباره و چندباره تبعید. نمیدانم فیلمی را که دیده ام ، تئاتر پریشب ، جلسه زنان، کم سوادی ها، بدفهمی ها ، همه چراهایم را به که بگویم . به خودم میگویم توهم با من قهر کرده یی. همه آنهایی که دوستشان دارم هستند ، اما با من در تبعید قهرند. آذر عزیزم تو ... یاد من باش.

جمیله ندایی 

06-06-2012