سلام رفقای گرامی !

 امروز صبح وقتی که به دفتر کارم آمدم در وب سایت سربداران خبر دردناک و تاسف آوری را خواندم که هرگز باورم نمیشد به هرحال آنچه من دیدم واقعیت داشت .

البته با تاسف فراوان باید گفت خبر درگذشت خواهرگرامی مان "آذر درخشان"را که دیگر با ما نیست شنیدم یعنی اینکه او دیگربا ما نیست شنیدم, نی اگر او دیگر در میان ما نیست اما تمام یادهایش زنده و جاودان است , راه اش ادامه دارد و این وعده ومیثاق ما به خواهرگرامی ماست .

آری خواهرم زنی فعال, بیدار, مبارز و سر سخت و از چهره های برجسته زنان ایران و افغانستان بود. اگر چه خواهرم متولد ایران است اما ما کسانی هستیم که حدود مرز و سر حد را نمی شناسیم زیرا که مرز و سر حد ما انسانیت یعنی کمونیزم است در نهایت برای این مبارزه می کنیم تا دست زالوهای خونخوار امپریالیزم را از جهان کوتاه بسازیم .

آری خواهرمان خوب مبارزه کرد, نه تنها اینکه برای زنان ایران الگوی قهرمانی و شجاعت بود البته برای زنان افغانستان و جهان نیز الگو بود و همیشه یادشان درخاطره ها باقی است و راه شان ادامه داشته و بیرق شان در اهتزار خواهد بود.

من به نوبه خود بحیث یک رفیق وهمرزم افغان شما درگذشت خواهرگرامی مان را به تمام اعضای خانواده که ما به آن تعلق داریم و رفقای همرزم با نام و نشان شان و گمنامی که درهرگوشه ای ازجهان با امپریالیزم خونخوار در مبارزه است تسلیت می گویم, آری فقدان رفیق گرامی چون آذردرخشان برای ما دردناک والمناک و ضایعه ای بزرگ است. در اخیرسوگند می خوریم که ما راه شان را ادامه و بیرق شان را برافراشته خواهیم داشت .

یادش گرامی باد

با عرض حرمت

رفیق افغانی تان س.ا