پیام کمیته‌ی میزکتاب آمستردام به مناسبت در گذشت رفیق آذر درخشان،

یاد رفیق آذر درخشان فعال جنبش ضد سرمایه داری و جنبش زنان و کمونیست انقلابی گرامی باد!

 با احساس هم دردی مشترک با خانواده و هم رزمان رفیق آذر درخشان فوت نا بهنگام او را به آنان تسلیت می‌گوئیم ‌، بی تردید نبود رفیق آذر برای همه‌ی فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، برای همه‌ی کمونیست‌ها و  کوشندگان  راه سوسیالیزم ضایعه‌ی بزرگی است. 

رفیق آذر هنوز فرصت داشت تا در صف مبارزه‌ی ضد امپریالیستی هم چنان پر شور و تاثیر گذار و خستگی ناپذیر و آگاهانه کوشش و فعالیت کند، افسوس که بیماری و مرگ امان‌اش نداد و او را از ما ربود؛ گر چه راه او تداوم خواهد داشت و آرمان‌هایش تحقق خواهد پذیرفت؛ اما بودن چنین رفقائی بخصوص در این شرایط  و حضور و نقش آنان در تسریع و پیشرفت مبارزه‌ی ضد ظلم و ستم و استثمار می‌تواند بسیار با ارزش و مهم باشد. 

 یاد رفیق آذر زنده و گرامی باد!

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام

یونی ۲۰۱۲