اعلاميه کارزار زنان در مورد اوضاع کنونی در ايران

اعلاميه کارزار زنان در مورد اوضاع کنونی در ايران

سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی

اولين قدم در تحقق جامعه بدون ستم و استثمار است!

بعد از کودتای يک جناح عليه جناح ديگر در انتخابات، مشروعيت جمهوری اسلامی بيشتر از هر زمان ديگرزير سئوال رفت و اين امر موجب رشد جهش وار روحيه انقلابی در ميان زنان و توده های مردم شد. توده های مردم بخصوص جوانان دختر و پسر از 23 خرداد تا کنون در نبردهای خيابانی نشان دادند که با ارعاب و تهديد و سرکوب عريان و بگير و ببند و شکنجه و اعدام حاضر نيستند از خواسته های خود دست بشويند.

 اما سئوال اين جاست که چه تضاد هائی به اين اوضاع شکل داده است. بطور فشرده می توان گفت که تضاد بين اکثريت توده های مردم با کل نظام از يک طرف و تضاد بين مرتجعين حاکم از طرف ديگرشکل دهنده اوضاع کنونی است.  

در طی سی سال حاکميت ارتجاعی جمهوری اسلامي، فقر و فلاکت ميليونها نفر از اقشار و طبقات گوناگون مردم، اعمال قوانين ارتجاعی و قرون وسطائی بر زنان، اذيت و آزار و زندان افکندن بسياری از دانشجويان و روشنفکران، قتل عام زندانيان سياسی در دهه 60 و تابستان 67 و... و هم چنين فشارهای دولت های امپرياليستی از عوامل تعيين کننده حاد شدن تضاد های درونی جناح های مختلف درون حاکميت نظام جمهوری اسلامی است. اين تضاد ها بخصوص از دوم خرداد سال 1376 به بعد حاد تر شده است. يک دارو دسته از رژيم بر اين باور است که اگر اصلاحاتی در ساختارهای حاکميت جمهوری اسلامی نکنند ، اين نظام فرو می پاشد و قصد دارند با طرح اصلاحات به ترميم نظام جمهوری اسلامی بپردازند. دارو دسته ديگر به اين باورند که اين اصلاحات باعث فروپاشی نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. اما در تحليل نهائی هر دو جناح بندی تلاش دارند کل نظام جمهوری اسلامی را از خطر فروپاشی نجات دهند.  

جمهوری اسلامي، سی سال سرکوب عريان ،سی سال فرودستی و بردگی و سی سال مقاومت و مبارزه زنان را به همراه داشته اشت . بی جهت نيست که در مبارزات اخير زنان و بخصوص دختران جوان در صف مقدم اين مبارزات قرار دارند. سی سال مقاومت و مبارزه پيگير زنان به وسعت کل جامعه از آنان زنانی ساخته است که ديگر حاضر نيستند به اين آسانی از خواسته ها و مطالبات پايه ای خود دست بکشند.

با سرکوب وحشيانه اعتراضات ميليونی مردم، هر روز بيشترخشم و انزجار معترضين برعليه کل نظام تمرکز يافت. در اين ميان همانطور که انتظار می رفت و در 30 سال گذشته شاهد آن بوديم زنان در همه عرصه ها در صف اول مبارزات نقش داشتند به همين دليل مورد هجوم بی رحمانه دستگاه سرکوب قرار گرفتند؛ با گاز اشک آور، باتوم برقي، و گلوله به آنها حمله شد؛ کشته و زخمي، زندانی و شکنجه شدند؛ مورد تجاوز قرار گرفتند؛ ولی همچنان بر روی خواسته های خود پای فشردند، قهرمانانه جنگيدند وتمامی قوانين و آداب و رسوم بغايت عقب مانده و ارتجاعی جمهوری اسلامی را به پشيزی نخريدند و دست در دست پسران جوان فصل نوينی را در مبارزات خود گشودند جدا سازی جنسيتی جمهوری اسلامی وممنوعيت حضور بی پروای زنان در عرصه های فعاليتها و مخالفتهای اجتماعی را به ريشخند گرفتند. با طرح شعارهای راديکال وبا استفاده از هر ابزار قابل دسترسی مقابله خود را لحظه به لحظه منسجم تر و آگاهانه تر ساختند. با رساندن اخبار اعتراضها و سرکوبها در سطح بسيار گسترده ،حقانيت خود را به تمامی گوشهای شنوا و چشمهای بينا نشان دادند. قدرت خويش را به نمايش گذاشتند، به تمامی رهنمودهای سازشکارانه ٌ نه ٌ گفتند وهر روز بيشتر صف خود را از جناحهای مختلف حکومتی و حاميانشان جدا کردند. به اميد کمکهای سازمانهای بين المللی و حقوق بشری ننشستند. باعمل خود به درستی به امپرياليستها گفتند که ماهيت ضد انسانی آنها را می شناسند و در توهم ايجاد آزادی توسط ايشان در خانه نمی نشينند وخود برای رسيدن به آنچه استحقاقش را دارند مبارزه می کنند.  

امپرياليستها که ظاهرا سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم را محکوم می کردند، به اشکال مختلف درجهت منافع خود به همکاری با رژيم ايران پرداختند. فروش تجهيزاتی به ايران توسط شرکت آلمانی زيمنس و شرکت فنلاندی نوکيا که شرکت مخابرات را قادر به شنود مکالمات تلفني، ايميلها و صفحات اينترنتی می نمايد تنها يکی از نمادهای همکاری مدعيان دمکراسی در سطح جهان است. فروش تجهيزات اتمی ، اسلحه و خلاصه تمام قراردادهای ننگينی که کشورهای آمريکای لاتين، روسيه ، چين، سوئد ، اسرائيل و انگليس و هلند و آمريکا از طريق اقمار خودش با ايران دارند .نمونه های غير قابل انکارديگراين مدعا هستند.

از 23 خرداد تاکنون ده ها کشته صدها زخمی وبيش از هزار نفر دستگير و زندانی و شکنجه شده اند و همچنان ستيز و سرکوب ادامه دارد. دستگير شدگان در شرايط نامساعد و خطرناکی بسر می برند . در مبارزات اخير تعداد وسيعی از زنان و مردان بوسيله مزدوران بسيجی و نيروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شده اند و بسياری دستگير شده اند و در زندانهای و بازداشتگاههای قرون وسطائی رژيم در اسارت به سر می برند. بسياری از خانواده های جانباختگان و دستگير شدگان اطلاع درستی از وضعيت عزيزان خود ندارند.
مبارزات گسترده و خونين اخير يک بار ديگر نشان داد که آزادي، عدالت ، دمکراسی و برابری جنسيتی با اصلاح و ترميمم نظام ارتجاعی و زن ستيز جمهوری اسلامی بدست نمی آيد. رسيدن به جامعه ای که هيچ انسانی مورد ستم و استثمار قرار نگيرد فقط از طريق سرنگونی جمهوری اسلامی بعنوان اولين قدم در تحقق اين خواست ميسر خواهد بود.  

 

کارزار زنان از مبارزات حق طلبانه مردم ايران دفاع می کند، خود را در کنار خانواده های جانباختگان مبارزات اخير و هم چنين تمامی دستگيرشدگان می داند وهمصدا با آنان خواهان آزادی سريع کليه زندانيان سياسی می باشد.


سرنگون باد جمهوری زن ستيز اسلامی !

زندانی سياسی آزاد بايد گردد!

کارزار مبارزه برای لغو کليه قوانين نا برابر و مجازات های اسلامی عليه زنان

 
تاريخ : 30.07.2009

    www.karzar-zanan.com   /   karzar2005@yahoo.com