تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!

تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!

 

9 اکتبر،"چشمه ی صلح" اردوغان و ارتش فاشیستی دولت ترکیه با بمباران هوایی مردم کردستان آغاز شد. در نتیجه این بمباران ها و بنا بر گزارشات تا کنون 15 تن که اکثرا زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده و تعداد زیادی زخمی شده اند. در نتیجه بمباران هوایی و گسیل نیروهای زمینی ارتش ترکیه به کردستان، خیل عظیمی از مردم کردستان خصوصا زنان و کودکان این قربانیان اصلی این تهاجم نظامی، در حال ترک خانه و کاشانه خود هستند.

هدف رژیم فاشیستی اردوغان از تهاجم نظامی نه تنها قلع و قمع مردم کردستان است، بلکه می خواهد به احساسات شوینستی / ناسیونالیستی و... در جامعه دامن زده و از این طریق  به نارضایتی مردم ترکیه سر و سامانی داده و شرایط را برای حمله به احزاب مخالف خود آماده سازد.

بی شک حمایت و چراغ سبز ترامپ زمینه ساز این تهاجم وحشیانۀ از قبل تدارک دیده شده می باشد. امپریالیست های آمریکایی از هیچ جنایتی در خاورمیانه و در سراسر جهان برای کسب منافع استراتژیک خود، فرو گذار نکرده و نمی کند. بی دلیل نیست  زمانی که ارتش فاشیستی ترکیه به بمباران مردم کردستان (سوریه) می پردازد، ترامپ در توئیت خود می نویسد: "کردها در جنگ جهانی دوم برای ما نجنگیدند"! از طرف دیگر امپریالیست های روسیه نظاره گر اوضاع هستند و می خواهند از این جنگ به نفع منافع خود در سوریه و در منطقه خاورمیانه سود جویند. سردمداران ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز به دنبال بهره برداری از این حمله به نفع سیاست های ارتجاعی خود در سوریه و منطقه هستند.

ما فعالین کارزار مبارزه با خشونت در ایران شدیدا این تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه را محکوم کرده و همراه با نیروهای مبارز و انقلابی سراسر جهان به افشای این جنایت و اهداف شوم آن خواهیم پرداخت. مردم کردستان و به ویژه زنان مبارز روژاوا تنها با موضع قاطع و روشن علیه کلیه مرتجعین داخلی و قدرت های امپریالیستی و در راس آن دولت فاشیستی حاکم بر آمریکا می توانند مبارزات شان را در جهت کسب حق تعیین سرنوشت خود، در جهت کسب آزادی و برابری زنان، پیش برند.

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

11 اکتبر 2019

www.kaarzaar.com

karzar.zanan.2016@gmail.com

www.facebook.com/kaarzaar

https://twitter.com/kaarzaar

https://t.me/kaarzaar