طالبان در یک قدمی کسب قدرت در افغانستان!

طالبان در یک قدمی کسب قدرت در افغانستان!

غنی مزدور از ترس افتادن به دست طالبان فرار می کند، اما مردم ستمدیده خصوصا زنان زیر چکمه های بربرهای طالبان باقی می مانند!

بیست سال اشغال و کشتار مردم به عیان نشان داد که آمریکا و متحدین منطقه ای و دیگر قدرت های سرمایه داری، نه به دنبال رفاه و آسایش مردم افغانستان، نه به دنبال برابری و آزادی زنان، نه برای آزادی بیان و عقیده و.. بلکه برای منافع استراتژیک و تامین سرکردگی خود در جهان هستند.

در این بیست سال، دولت نشانده ای که آمریکا یکی پس از دیگری به روی کار آورد و ادعا داشت که دولتی با ثبات و ارتشی تعلیم دیده ساخته است، در کمتر از یک ماه توسط نیروی به شدت ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی طالبان دود هوا شد!

تجربه بیست سال گذشته درافغانستان و اشغال آن توسط آمریکا و متحدین اش یک بار دیگر به مردم ستمدیده و به طورمشخص به زنان افغانستان آموخت که برای تحقق خواسته های خود نباید نه به آمریکا و هیچ دولت سرمایه داری امپریالیستی متکی باشند و نه به انواع و اقسام نیروهای بنیادگرای اسلامی با نام های متفاوت.

 

#نه_به_بنیادگرایان_اسلامی

#نه_به_امپریالیسم

#سرنگونی_انقلابی

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

15 اوت 2021

@hashtemars