صحرا کریمی، فیلمساز افغانستانی به سینماگران جهان سکوت خود را بشکنید و از مردم ما دفاع کنید!

صحرا کریمی، فیلمساز افغانستانی به سینماگران جهان:

سکوت خود را بشکنید و از مردم ما دفاع کنید!

به ما کمک کنید. خارج از مرزهای افغانستان صدای ما باشید. اگر طالبان کابل را تصرف کند، ممکن است دیگر به اینترنت یا هیچ ابزار ارتباطی دسترسی نداشته باشیم.

 لطفاً از فیلمسازان و هنرمندان خود دعوت کنید تا از ما حمایت کنند، تا صدای ما باشند. این جنگ یک جنگ داخلی نیست، این یک جنگ نیابتی است، این یک جنگ تحمیلی است و نتیجه توافق آمریکا با طالبان است.

لطفاً تا آنجا که می‌توانید این واقعیت را در رسانه‌های خود بازتاب دهید و در مورد ما در شبکه‌های اجتماعی بنویسید»این بخشی از نامه صحرا کریمی رئیس افغان فیلم  است که در آن خطاب به جامعه جهانی، فیلم سازان و اهالی رسانه می گوید که با شکستن سکوت خود به یاری افغانستان و به ویژه زنان آنجا بشتابند.

هشت مارس: طالبان هم دقیقا همچون جمهوری اسلامی ایران، با تصرف هر منطقه، اولین یورش خود را به زنان و فعالیت ها و آزادی های آنان وارد کرده و با آنان چون بردگان جنسی رفتار می کند!

 

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

#همبستگی_جهانی_زحمتکشان

#مرگ_بر_طالبان_چه_در_کابل_چه_تهران

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

16 آگوست 2021

@hashtemars