یک قربانی کودک همسری و خشونت خانگی


شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در منطقه گلزار شهر شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد.

این زن، نگین درویشی، ۲۴ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله بود. وی زمانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.

هشت مارس: نگین نه در سن مناسب و به اختیار خود ازدواج کرد و نه به او اجازه داده شد که به اختیار خود به این ازدواج پایان دهد. چه نامی به جز بردگی جنسی، می تواند وضعیت زنی را توصیف کند که باید بالاجبار در یک رابطه ناخواسته باقی بماند!

شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در منطقه گلزار شهر شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد.

این زن، نگین درویشی، ۲۴ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله بود. وی زمانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.

هشت مارس: نگین نه در سن مناسب و به اختیار خود ازدواج کرد و نه به او اجازه داده شد که به اختیار خود به این ازدواج پایان دهد. چه نامی به جز بردگی جنسی، می تواند وضعیت زنی را توصیف کند که باید بالاجبار در یک رابطه ناخواسته باقی بماند!

قوانین زنستیزانه و روابط ارتجاعی مردسالارانه ای که با پشتوانه همین قوانین در جامعه گسترده شده است، فقط نگین جوان را از ادامه زندگی محروم نساخت، فرزند نگین هم که در سن ۳ سالگی، پدر و مادر خود را از دست داد، حتی اگر شانس این را پیدا کند که در فضای امنی بزرگ شود، باید تمام عمر با کابوس قتل مادر توسط پدر، زندگی کند!

#نه_به_کودک_همسری

#نه_به_زنستیزی

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

#جهانی_عاری_از_ستم_و_استثمار

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس/ ۲ ژانویه ۲۰۲۲