مقام‌های طالبان همچنان از اعلام تاریخ مشخصی برای بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه سر باز می‌زنند!

در حالی که مقامهای طالبان همچنان از اعلام تاریخ مشخصی برای بازگشایی دبیرستان های دخترانه سر باز می‌زنند، احمد شهید خیل معاون وزارت معارف طالبان گفت مطالب آموزشی دختران باید تغییر کند.

او گفت در کتاب درسی دختران مواردی از قبیل «علم پرورش فرزندان و همسر داری» افزوده خواهد شد.

هشت مارس: حکومت طالبان در افغانستان، مانند همپالگی های خود در ایران، تلاش می کنند با استفاده از تمامی ابزار های فشار، زنان را ار هر گونه هویت فردی و انسانی تهی ساخته و آنان را به ابزاری برای تامین نیازهای جسمی و جنسی مردان و ماشین جوجه کشی تقلیل دهند.

اما همانطور که حکومت ایران نتوانست زنان ایران را در ۴۳ سال گذشته از مبارزه باز داشته و آنان را مطابق الگوهای دلخواه خود قالب ریزی کند؛ حکومت طالبان هم هرگز قادر نخواهد شد زنان افغانستان را که مبارزات تحسین برانگیز آنان حکومت مرتجع و ضد زن افغانستان را مستأصل ساخته است؛ در کنج خانه ها و در چارچوب های مطابق میل طالبان، محبوس سازد.

۸ آگوست ٢٠٢٢

برگرفته از تلگرام هشت مارس

@hashtemars