کیفر خواست بیدادگاه های انقلاب علیه سپیده رشنو، کیفر خواست علیه همه زنان است!

«جرم» سیپده رشنو مخالفت با حجاب اجباری است. این «جرمی» است که میلیون ها زن به آن «مرتکب» اند!

 «جرم» سپیده ایستادگی در برابر مزدوران امر به معروف است، این «جرمی» است که بیشمار زنانی هر روز به آن «مرتکب »می شوند.!

جرم سپیده زیر پا گذاشتن قانون زن ستیزانه حجاب اجباری است، این «جرمی» است که هزاران زن در همین چند هفته اخیر «مرتکب» شده اند!

کیفر خواست زنان در پرچم مبارزاتی زنان که در ۸ مارس ۵۷علیه حجاب اجباری بر افراشته شد و در دست میلیون ها زن در چهل و سه سال گذشته نسل به نسل در اهتزاز باقی ماند، صادر شد: عبور از جنازه متعفن، زن ستیز و ضد مردمی جمهوری اسلامی برای ساختن جامعه ای که یکی از معیارهای اصلی ش برای رهایی جامعه، رهایی زن است، می باشد.

تلگرام سازمان زنان هشت مارس

٢٠ آگوست ٢٠٢٢