عکسهای از اعتراضات مردم در ایران در 6 دی ازسی ان ان و صدای آلمان

 

تصاويری از اعتراضات مردم ایران 27 دسامبر2009