پویش هنر برای خوزستان

بیش از ۹۰ کارتونیست طی بیانیه ای تحت عنوان «پویش هنر برای خوزستان» از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند.

 

آنها در بیانیه خود نوشتند: ما کارتونیست ها زبانمان تصویر است.

آن را با طنز می آمیزیم و حرفمان را می زنیم.

اما کدام طنز؟ چطور می توان این شرایط را دید و سراغ طنز رفت؟

چطور می توان خندید و چطور می توان خنداند؟

طرح هایمان تلخ است.

آینه ای در دستانمان گرفته ایم و این تلخی، انعکاس چیزی است که می بینیم.

ما کارتونیست ها و کاریکاتوریست ها گرد هم آمده ایم تا با زبان تصویر حرف هایمان را بزنیم.

این چیزی است که برای همراهی با مردم رنج کشیده خوزستان، از دستمان بر می آید.

 

هشت مارس:  هنر هم مثل هر فعالیت دیگری هم می تواند  در خدمت ستمدیدگان قرار گیرد و هم در خدمت ستمگران!

هنرمندان مردمی کسانی هستند که هنر خود را در خدمت به تغییر جهان به نفع زحمتکشان قرار می دهند.

 

#نقش_هنر

#همبستگی_زحمتکشان

#از_خوزستان_تا_انقلاب

#مبارزه_تا_سرنگونی_انقلابی

#جهانی_عاری_از_ستم_و_استثمار

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

25 جولای 2021

                                                                                                                                                                                 @hashtemars