دیوار حجاب اجباری فرو بریزد، بقیه دیوارهای نظام هم فرو می ریزد!

طی سالیان طولانی بر این واقعیت پافشاری کردیم که مبارزه علیه حجاب اجباری و توده ای کردن آن، ضربات جبران ناپذیر به رژیم دینی حاکم وارد می کند.

گفتیم که از همان روزهای اول به قدرت رسیدن این رژیم، پرچم اسلامی بودن خود را چه در ایران و منطقه و چه در سطح جهانی با حجاب اجباری اعلام کرد.

زنان هم از همان روزهای اول در ۸ مارس ۱۳۵۷ با مبارزه علیه حجاب اجباری اعلام کردند که زیر بار این ستم قرون وسطایی نخواهند رفت. پرچم مبارزه ای که در آن روزها توسط زنان نسل گذشته برافراشته شد، نسل به نسل دست به دست گشت و در شرایط کنونی چنان به اهتزار در آمده است که هراس مرگ را بر جان نرینه های پدرسالار حاکم انداخته است.

زنان و مبارزات شان علیه حجاب اجباری و سایر عرصه های ستم جنسیتی و ستم طبقاتی نقش تعیین کننده ای در فرو ریزی دیوارهای فرسوده حاکم دارند.

 21 ژوئیه 2022/ 30 تیر 1401