سپیده رشنو کجاست؟؟؟؟؟


روزها می گذرد و سپیده به جرم مخالفت با حجاب اجباری در دست جلادانی قرار دارد که هر روز در حال شکنجه زندانیان سیاسی هستند، هر روز زنان زندانی سیاسی را هم به جرم زن بودن و هم به جرم سیاسی بودن وحشیانه مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می دهد.

آن چه که مسلم است سپیده صدای اعتراض میلیون زنی است که مخالف حجاب اجباریند!

برای آزادی سپیده رشنو، سپیده قلیان و سپیده های دیگری که در زندان های مخوف جمهوری اسلامی قرار دارند، مبارزه را با هدف شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی ادامه دهیم.

12 آگوست 2022