ما زنان کارزاریم

ما زنان کارزاریم

 

برای زنان هشت مارس

پیش‌کش به دوست سال‌یانم لیلا پرنیان

زیبا کرباسی

 

ما زنان سربداریم

ما زنان کارزاریم

ما زنان انقلابیم

ما زنان بی‌حجابیم

ما زنان آتش‌افروز

روسری و توسری سوز

ما زنان آفتابیم

جویبار و رود و آبیم

اتحاد ما به دریاست

آمیخته از چپ و چاست

ما زنان سرکش و شر

آشوب و سیم پیکر

باغ مرتد جنانیم

اصل عشق و اصل جانیم

ما زنان رزم و عزمیم

ناجی ی نبرد جزمیم

با اراده و دلیریم

جنگیان مهد شیریم

لپ مطلب این کلام است

گر چه شب شب ظلام است

بر سر و ملاج دشمن

مشت‌های ما سلام است

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 47

   ژوئن 2019 – خرداد 1389