«تلك القضية»، «امیر عید»، خواننده‌ی مصری

موضوع: تجاوز اسرائیل به نوار غزه و کشتار مردم، آنجا که مدعیان حقوق بشر، حفظ محیط زیست و ...، با بستن چشم ها و منحرف ساختن افکار عمومی، سهم خود را در جنایات و نسل کشی ها، ادا می کنند!

حفظ سنگر بی حجابی

از بندر مرگ‌ چه می‌دانید؟

صحبتهای تکان دهند سارا ویلکینسون فعال سیاسی انگلیسی در رابطه با ساخت بندر توسط آمریکا در غزه، با ادعاهای بشر دوستانه را گوش کنید! پروژه نسل کشی فلسطینیان، سال هاست که توسط صهیونیست های اسرائیلی و با حمایت امپریالیست ها به پیش برده می شود؛ اما این پروژ در ماه های اخیر بیش از پیش، وحشیانه تر و عریان تر از همیشه به یک فعالیت مشترک و بیشرمانه میان اسرائیل و غرب بدل شده است.

شعری از سعید سلطانپور

نیست تردید زمستان گذرد وز پی اش پیک بهار با هزاران گل سرخ بی گمان می آید!

بهاران خجسته باد

سین امسال زنان: سرنگونی طالبان

درود بی پایان بر زنان مبارزافغانستان که شجاعانه از هر شرایط و موقعیتی برای پیشبرد مبارزه خود علیه طالبان زنستیز استفاده می کنند.

پخش تراکت، در حمایت از توماج صالحی

اینجا مهاباد است!

و اینها زنان شجاع این شهر هستند که اینگونه با حضور خود بدون روسری، راست قامت در خیابان ها حضور یافته و بر قدرت نمایی جمهوری اسلامی و دستگاه عریض و طویل سرکوبش پوزخند می زنند! زنان سراسر کشور با تردد بدون حجاب اجباری، همه روزه خود را در معرض درگیری و خصم نظام و اوباش آن قرار می دهند و شعله های مبارزه با این حکومت زنستیز و فاشیست را روشن نگاه می دارند. این بر عهدۀ همۀ زنان و مردان آگاه و پیشروی جامعه است که زنان را در این پیکار تنها نگذارند!

ما سلیطه‌ایم!

ترانه: شعله برکش! خواننده: آیدا جباری