فراخوان۸ مارس ۲۰۲۳ روز جهانی زن!

ما زنان ایران و افغانستان امسال با اتکا بر دستاوردهای مبارزات شکوهمند زنان در خيزش ژينا در ايران و مبارزات شجاعانه زنان در افغانستان، دامنه حمايت و همبستگی انترناسيوناليستی را در ميان خواهران هم سنگرمان گسترده تر کرده و اين گونه صفوف مبارزاتی مان را براي ساختن آينده، آينده اي فارغ از ستم جنسی و جنسيتی و طبقاتی رقم خواهیم زد.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۶ فوریه

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۲ ژانویه

موضوع جلسه: «وکالت فشردۀ پدرسالاری»

فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۷ نوامبر

فراخوان آکسیون در کشورهای انگلیس، هلند و آلمان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس/ یکشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۲/ ۱۷ مهر ۱۴۰۱

فراخوان آکسیون در لندن- ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی!

فراخوان آکسیون: حمايت از مبارزات مردم در ايران و اعتراض به قتل «ژينا» مهسا امينی! در میدان دام آمستردام

فراخوان: در اعتراض به قتل مهسا امینی توسط جانیان گشت ارشاد، مقابل کنسولگری رژیم سرکوبگر در لندن جمع می شویم!

جمع می شویم تا به مردم آزادیخواه و مترقی لندن بگوئیم که نیروهای سرکوبگر رژیم مهسا امینی این زن جوان را به خاطر حجاب به قتل رساندند.