آتیش بزن به روسری!

آتیش بزن به روسری!

این شعر توسط صحرا و حسن سروده و به کارزار زنان تقدیم شده است!

 

ای زن و مرد برابری!

آتیش بزن به روسری!

نه به حجاب اجباری

حکومت دیکتاتوری!(2)

 

آزادگی! برابری!

آتیش بزن به روسری!(2)

 

تو حامی عدالتی!

تو سمبل شهامتی!

 

نه کمتری نه بیشتری!

کی گفته تو پایین‌تری؟!

برابری! برابری!

 

مبارزان، رزمندگان

بیایید تا با اتحاد خراب کنیم

مرتجع بالاسری!

 

آزادگی! برابری!

بَر کنیم ز بیخ و بین

ریشه‌ی ستمگری!(2)

 

با همدلی، همبستگی

با هم بسازیم زندگی

در عشق و در آزادگی

آتیش بزن به روسری!

 

مارس ۲۰۱۹