بنر «نه می‌بخشیم! نه فراموش می‌کنیم!»


تلفیقی از نام‌ بیش از چهار هزار زندانی اعدامی


این بنر ـ در طول راه‌پیمایی سه‌روزه‌‌ی کارزار ـ یکی از مهم‌ترین بنرهای ما بود.

پرچمی که شعار روی آن تلفیقی از نام‌های بیش از چهار هزار زندانی اعدامی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی (عمدتاً جان‌باختگان دهه‌ی شصت) بود،

که به شکل نمادین و با کار خلاقانه‌ی فعالین کارزار، با فرم گرافیکی به شکل یک شعار واحد درآمده بود.


از نظر فعالین کارزار:

این شعار یکی از نمادهای همبستگی جنبش زنان و جنبش دادخواهی بود،

که نشان می‌داد مبارزات جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش دادخواهی؛

نیاز به همبستگی، مبارزه‌ی متحد و هم‌افزایی درونی و استراتژیک دارند.

نشریه هشت مارس شماره ۴۷

خرداد ۱۳۹۸/ ژوئن ۲۰۱۹